AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2009 m. balandžio 30 d. įvykusiame AB „Invalda“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
1. Susipažinta su auditoriaus išvada.
2. Susipažinta su 2008 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.
3. Patvirtinta 2008 m. bendrovės ir konsoliduota finansinė atskaitomybė.
4. Patvirtintas bendrovės 2008 m. pelno paskirstymas:
   1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 0 Lt (0 EUR)
   2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 1.593.530 Lt (461.518 EUR)
   3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 Lt (0 EUR)
   4) Pervedimai iš rezervų: 0 Lt (0 EUR)
   5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
   6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 1.593.530 Lt (461.518 EUR)
   7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt (0 EUR)
   8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt (0 EUR)
   9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt (0 EUR)
   10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
   11) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 Lt (0 EUR)
   12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 1.593.530 Lt (461.518 EUR)
5. Atšaukta grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politika.
6. Atšaukta išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politika.
7. Atšaukta išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politika.
8. Atšauktas sprendimas įsigyti savas akcijas.

Grįžti į naujienų sąrašą