„Invalda INVL“ patikslina viešam akcijų siūlymui skiriamų „INVL Baltic Real Estate“ akcijų skaičių ir sąlyga

AB „Invalda INVL“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) valdyba papildė 2017 m. gruodžio 20 d. valdybos sprendimą ir nustatė, kad viešam akcijų siūlymui siūlys iki 2 893 000 vnt, t.y. iki 22 proc. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paprastųjų vardinių akcijų. Siūlomos vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė 1,45 EUR, siūlomų akcijų bendras kiekis – iki 2 893 000, bendra visų siūlomų akcijų nominalių verčių suma – iki 4 194 850 EUR. Akcijų pardavimo kaina bus lygi vėliausiai paskelbtai grynųjų aktyvų vertei akcijai,, tačiau atsižvelgiant į tai, kad grynųjų aktyvų vertės (toliau – GAV) paskaičiavimai vadovaujantis „INVL Baltic Real Estate“ įstatais yra atliekami ir skelbiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, akcijų pardavimo kaina skirtingais viešo akcijų siūlymo laikotarpiais gali būti skirtinga (priklausomai nuo paskelbtos GAV).
 
Detalios paraiškų pateikimo ir apmokėjimo, taip pat kitos SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ viešo akcijų siūlymo (toliau – Siūlymas)  sąlygos nurodytos Siūlymo Prospekte (toliau – Prospektas), kurį Lietuvos bankas  patvirtino 2018 m. balandžio 23 d. Vadovaujantis Prospektu, Siūlymą sudaro viešas akcijų siūlymas Lietuvoje ir privatus siūlymas (angl. private placement) instituciniams investuotojams tam tikrose jurisdikcijose už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų. Siūlymas taip pat apima privatų siūlymą individualiai nustatytiems neinstituciniams ir nekvalifikuotiems investuotojams.
Numatomi Siūlymo laikotarpiai (priimami pirkimo pavedimai iš investuotojų):
  • nuo 2018 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. liepos 4 d.
  • nuo 2018 m. rugpjūčio 18 d. iki 2018 m. rugsėjo 18 d.
  • nuo 2018 m. lapkričio 2 d. iki 2018 m. gruodžio 13 d.
 
„Invalda INVL“ pasilieka teisę keisti Siūlymo tvarkaraštį. Jei „Invalda INVL“ nuspręstų iš esmės koreguoti tvarkaraštyje nurodytas datas, bus pateiktas Lietuvos bankui tvirtinti atitinkamas Prospekto priedas, kuris bus paskelbtas (jį patvirtinus) pagal taikomas taisykles ir rinkos praktiką Lietuvoje.
 
AB „Invalda INVL“ valdyba paskyrė UAB „INVL Asset Management“ vykdyti Siūlymą pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Bendrovė taip pat skelbia pasirašiusi Platinimo sutartį su UAB „INVL Asset Management“ bei SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“.
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com 

Grįžti į naujienų sąrašą