Turto valdymas

„Invalda INVL“ sėkmingai valdo akcininkų turtą nuo 1991 metų. Tikime, kad mūsų komandos įsigijimų, verslo pertvarkymo, plėtros bei pardavimų patirtis kuria vertę, todėl  valdome ne tik akcininkų, bet ir kitų investuotojų lėšas. „Invalda INVL“ taip pat turi tiesioginių privataus kapitalo investicijų.
 
„Invaldos INVL“ grupė šiuo metu bendrai valdo investicinius ir pensijų fondus, alternatyvias investicijas (privataus kapitalo, privačios skolos ir nekilnojamojo turto fondus), individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Grupės įmonėms, veikiančioms turto valdymo srityje, daugiau kaip 250 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 1,4 mlrd. eurų vertės turtą.
 
2015 m. spalį pabaigus „Invaldai INVL“ priklausančių bendrovių „INVL Asset Management“, „MP Pension Funds Baltic“ ir „INVL fondai“ susijungimą, rinkoje veikia turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“. Taip pat nuo 2015 m. gruodžio veikianti FMĮ „INVL Finasta“ teikia gerovės valdymo paslaugas. „INVL Farmland Management“ teikia žemės sklypų administravimo paslaugas investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovei „INVL Baltic Farmland“.
 
„Invaldos INVL“ turto valdymo verslo įmonės

Įmonė Veikla Turimos licencijos


 UAB „INVL Asset Management“ (Lietuva)
Turto valdymas Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija. Licencijuojama veikla:

valdyti suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus, privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektus, kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus, alternatyvaus investavimo kolektyvinio investavimo subjektus, kitų asmenų finansinių priemonių portfelius, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus, papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondus, konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais, saugoti ir tvarkyti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas, kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Valdymo įmonės, veikiančios pagal Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą, licencija. Licencijuojama veikla:

valdyti profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondus, valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius, konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais, valdyti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus, priimti ir perduoti pavedimus dėl finansinių priemonių, valdyti profesinių pensijų fondus, saugoti ir tvarkyti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas.
 


 IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)
Turto valdymas Licencija valdyti valstybinės pensijų kaupimo sistemos turtą.
Licencija alternatyvių fondų veiklai.

Leidžiama pagrindinė veikla: fondo
investicijų valdymas, rizikos valdymas.
Leidžiama nepagrindinė veikla:
administracinis fondų valdymas, apimantis šiuos veiksmus: teisiniai klausimai ir fondo apskaita;  informacijos teikimas fondo investuotojams; fondo vertės ir investicinio vieneto (akcijos) kainos nustatymas; fondo veiklai taikomų reguliavimo reikalavimų laikymosi priežiūra; fondo pelno paskirstymas;  investicinių vienetų (akcijų) išdavimas ir išpirkimas;
sutartinių mokėjimų reguliavimas; apskaitos dokumentų, apimančių su fondo turtu susijusių sandorius, saugojimas.
investicinių vienetų (akcijų) turėtojų registro priežiūra;
investicinių vienetų (akcijų) rinkodara;
būtinoji veikla, susijusi su fondo turto valdymu, kurią sudaro infrastruktūros ir nekilnojamojo turto valdymas, konsultacijos dėl kapitalo struktūros, pramonės strategijos ir panašių dalykų teikimas bendrovėms, konsultacijos ir paslaugos, susijusios su įmonių susijungimu ir įsigijimu, taip pat kitos veiklos, susijusios su šių fondų, bendrovių ir kito turto, į kurį valdytojas investavo, valdymas.


 UAB FMĮ „INVL Finasta“
Gerovės valdymas B kategorijos finansų maklerio įmonės licencija. Licencijuojama veikla:

pavedimų priėmimas ir perdavimas, pavedimų vykdymas klientų sąskaita; finansinių priemonių portfelio valdymas; investavimo rekomendacijų teikimas; finansinių priemonių platinimas be įsipareigojimo jas išplatinti; finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansinio užstato valdymas; suteikimas investuotojui kredito ar paskolos, kuriais naudodamasis investuotojas gali sudaryti sandorį dėl vienos ar kelių finansinių priemonių, o kreditą ar paskolą suteikianti įmonė pati dalyvauja sudarant sandorį; įmonių konsultavimas kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat patarimai ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu; užsienio valiutos keitimo paslaugos, kai jos yra susijusios su investicinių paslaugų teikimu; investiciniai tyrimai, finansinė analizė ar kitos bendro pobūdžio rekomendacijos, susijusios su sandoriais dėl finansinių priemonių; su finansinių priemonių platinimu susijusios paslaugos; investicinės paslaugos, investicinė veikla ir papildomos paslaugos, susijusios su finansinėmis priemonėmis, turtu ar kitais objektais, su kuriais yra susietos išvestinės finansinės priemonės, nurodytos Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 5, 6, 7 ir 10 punktuose, su sąlyga, kad teikiamos investicinės paslaugos ar papildomos paslaugos arba vykdoma investicinė veikla yra susijusi su šiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.
UAB „INVL Farmland Management“ Žemės ūkio paskirties investicijų valdymas -UAB „Mundus“

(„INVL Asset Management“ priklauso 51 proc. akcijų)
Privačios skolos valdymas Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas. Licencijuojama veikla:
 
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.
 

 

Naujausią informaciją apie bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainą, galite rasti čia. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą Jums, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai susipažinti su bendrovės ataskaitomis ir dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

Investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Visa šiame tinklalapyje išdėstyta informacija yra informacinio ir (ar) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti, laikyti bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.