Naujienos

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2020 metų 3 mėnesių informacija

Pranešimas apie esminį įvykį
2020 metų 3 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai: AB „Invalda INVL“ grupės konsoliduoti nuostoliai siekia 10,56 mln. eurų, 2019 metų 3 mėn. pabaigoje konsoliduotas pelnas siekė 3,66 mln. eurų; konsoliduotas nuosavas kapitalas 2020 m. kovo mėnesio pabaigoje sudarė 76,46 mln. eurų, 2019 m. 3 mėn. pabaigoje – 69,17 mln. eurų. Pačios AB „Invalda INVL“ 2020 metų 3 mėnesių nuostoliai sudaro 10,58 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. bendrovės pelnas sudarė 3,66 mln. eurų. Nuosavas kapitalas 2020 metų 3 mėn. pabaigoje sudarė 76,21 mln. eurų, 2019 metų 3 mėn. pabaigoje – 69,17 mln. eurų.

AB „Invalda INVL“ dividendų mokėjimo tvarka už 2019 m.

Pranešimas apie esminį įvykį
2020 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,80 eurų dividendų vienai akcijai. Dividendai bus mokami nuo 2020 m. gegužės 28 d.

Dėl „Invaldos INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino metu

Visuotinis akcininkų susirinkimas:
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 398 pratęsus karantino Lietuvos Respublikoje galiojimą iki 2020 m. gegužės 11 d. 24 val., Bendrovė informuoja, kad 2020 m. balandžio 30 d. Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks, tačiau Bendrovės akcininkai primygtinai kviečiami pasinaudoti teise balsuoti visuotinio akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius.

Papildyti sprendimų projektai 2020-04-30 „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkimui

Visuotinis akcininkų susirinkimas

2020 m. balandžio 29 d. užbaigus audito procesą, Bendrovės valdyba patvirtino 2019 m. konsoliduotą metinį pranešimą, susipažino su 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkiniu bei auditoriaus išvada ir teikia 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiam akcininkų susirinkimui pelno (nuostolių) projektą.