AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2012 m. balandžio 30 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

1. Susipažinta su auditoriaus išvada ir audito komiteto veiklos ataskaita.

2. Susipažinta su 2011 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.

3. Patvirtintos bendrovės ir konsoliduotos 2011 m. metinės finansinės ataskaitos.

4. Patvirtintas bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje:0 litų (0 eurų);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 274 870 348 litų (79 607 955 eurų);
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 litų (0 eurų);
4) pervedimai iš rezervų: 0 litų (0 eurų);
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 litų (0 eurų);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 274 870 348 litų (79 607 955 eurų);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 5 755 794 litų   (1 666 993 eurų);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 269 114 554 litų (77 940 962 eurų);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus:0 litų (0 eurų);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 litų (0 eurų);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams,darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 litų (0 eurų);
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus:0 litų (0 eurų).

5. Nuspręsta:
5.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.
1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų, kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii) sumažinti skirtumą tarp esamos akcijų kainos rinkoje ir bendrovės valdomo turto vertės.
2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 eurai (17,26 lito), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
5.2. Pavesti bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

6. Akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos nariu iki esamos valdybos kadencijos pabaigos išrinkta Indrė Mišeikytė.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas [email protected]

Grįžti į naujienų sąrašą