INVL Logo

PAGRINDINĖS RIZIKOS

Ekonominės, geopolitinės rizikos

AB „Invalda INVL“ įmonių grupės veikla yra įtakojama bendros šalių, kuriose vystomi verslai bei investuojama, ekonominės, geopolitinės, teisinės aplinkos.

Ekonominės recesijos ir nuosmukiai bei neigiami geopolitiniai pokyčiai gali paveikti bendroves ir turtą, į kuriuos esame investavę tiek tiesiogiai, tiek per kolektyvinio investavimo subjektus, bei sumažinti jų vertę, kartu neigiamai paveikti ir mūsų veiklos rezultatus.

Egzistuoja rizika, kad, esant infliacijai, akcijos vertė augs lėčiau nei infliacija ir tai lemtų mažesnę, nei infliacija, grąžą. Tokiu atveju bendrovės akcijas rinkoje pardavusių asmenų reali grąža iš akcijų vertės padidėjimo gali būti mažesnė nei tikėtasi. Defliacijos atveju kiltų rizika, kad bendrovės investicijų vertė sumažės dėl bendrojo kainų lygio mažėjimo.

Reguliacinė rizika

AB „Invalda INVL“ grupės pagrindinė veikla – turto valdymas. Reikšmingą dalį valdomo turto sudaro antros pakopos pensijų fondų turtas Lietuvoje ir Latvijoje, todėl besikeičiantys su pensijų sistema susiję įstatymai gali neigiamai paveikti šios verslo linijos rezultatus. Esame pasirinkę reguliuojamą turto valdymo verslo modelį, todėl reguliacinės naštos didėjimas gali padidinti mūsų sąnaudas bei neigiamai paveikti pelningumą. Turto valdymo verslas taip pat turi atitikti kapitalo pakankamumo rodiklius, todėl jam patiriant nuostolių, gali reikėti papildomų įnašų į turto valdymo bendrovių kapitalą.

Pasikeitimai įstatymuose ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose mūsų veiklą, gali turėti reikšmingos įtakos mūsų verslui. Mokestinės politikos, bei sektorių, kurie priklausomi nuo valstybės finansavimo, reguliavimo politikos pakeitimas gali turėti neigiamų pasekmių mūsų verslui.

Mokestinė rizika

AB „Invalda INVL“ turi sudariusi nemažai sandorių su susijusiomis šalimis ir savo portfelio bendrovėmis. Informacija apie bendrovės sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37(2) straipsnyje, yra skelbiama viešai. Remiantis galiojančiais mokesčių teisės aktais, sandoriai su susijusiais asmenimis privalo būti tvarkomi oficialiai (t.y. nepriklausomai ir esant tokioms pat sąlygoms). Nepaisant to, kad vadovybė deda visas pastangas, siekdama užtikrinti, kad bus laikomasi aukščiau minėto standarto, išlieka teorinė apmokestinimo rizika, t. y., rizika, kad taikomi mokesčiai bus skaičiuojami pagal kainas, taikomas rinkos sąlygomis, jei buvo nustatyta, kad tam tikri sandoriai buvo sudaryti nesilaikant šio principo, taip pat rizika, kad bus taikomos atitinkamos baudos ir delspinigiai.

Išmokų ir likvidumo rizika

Įsigydami bendrovės akcijas, akcininkai prisiima vertybinių popierių likvidumo riziką – sumažėjus akcijų paklausai ar jas išbraukus iš vertybinių popierių biržos sąrašų, investuotojai susidurtų su jų realizavimo sunkumais. Pablogėjus bendrovės finansinei padėčiai, gali sumažėti ir bendrovės akcijų paklausa, o tuo pačiu ir kaina.

Mūsų investicijos gali būti nelikvidžios

Yra rizika, kad planuojami sandoriai neįvyks tuomet, kai to pageidauja emitento vadovybė. Investuojant į portfelio įmones, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitos finansinės priemonės) nėra įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, yra tikimybė susidurti su situacija, kai vertybinių popierių pardavimas dėl paklausos nebuvimo ar kitų rinkos sąlygų gali užtrukti ilgiau nei planuota arba nebūti toks pelningas, kaip buvo planuota, ar net nuostolingas. Mūsų investicijos į įmonių akcijas bei kolektyvinio investavimo subjektus yra rizikingos, ir pačiu blogiausiu atveju įmanoma prarasti visą investuotą sumą.

Mes nesame patvirtinę dividendų mokėjimo politikos ir nustatę minimalių dividendų, todėl lėšų išmokėjimas akcininkams nėra garantuotas. Sprendimai mokėti dividendus priklauso nuo veiklos pelningumo, pinigų srautų, investicinių planų bei bendros finansinės situacijos ir kitų aplinkybių.

Palūkanų normų rizika

Palūkanų normų pasikeitimai gali paveikti kapitalo kaštus, pelningumą ir galimybes pritraukti papildomo finansavimo. Egzistuoja rizika, kad padidėjus infliacijai centriniai bankai padidins palūkanų normas ir su bendrovės investicijomis susijusių paskolų aptarnavimas pabrangs, todėl bendrovės investicijų vertė gali sumažėti.

Kredito rizika

Egzistuoja rizika, kad tiesioginių portfelio įmonių, arba verslų, į kuriuos esame investavę per kolektyvinio investavimo subjektus,  produkcijos ir paslaugų pirkėjai neįvykdys savo įsipareigojimų – tai neigiamai paveiktų pelną. Dėl didelės dalies įsipareigojimų nevykdymo laiku, gali sutrikti emitento įprastinė veikla, gali tekti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie ne visuomet gali būti prieinami. Emitentas taip pat patiria riziką laikydamas lėšas bankų sąskaitose ar investuodamas į trumpalaikius finansinius instrumentus.

Klaidingų lūkesčių ir vertinimų rizika

AB „Invalda INVL“ investicijų pelningumas gali būti ženkliai mažesnis nei vidutinis pelningumas, istoriškai pasiektas privataus kapitalo industrijos, nes praeities rezultatai neatspindi ateities pelningumo.

AB „Invalda INVL“ gali nepavykti realizuoti pelno iš investicijų į įmonių akcijas ar kolektyvinio investavimo subjektus. Bendrovės bei kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investuojame, gali nesukurti vertės ar net ją sunaikinti, nuvertindami mūsų investicijas.

Bendrovės ir grupės veiklos rezultatai gali itin svyruoti ir neparodyti ateities rezultatų.

AB „Invalda INVL“ akcijos kaina gali reikšmingai svyruoti. Akcijų, kurias įsigijote kaip investuotojas, kaina gali būti didesnė arba mažesnė, priklausomai nuo daugelio faktorių, iš kurių kai kurie nepriklauso nuo mūsų įtakos.

Rinka gali vertinti AB „Invalda INVL“ akcijas mažiau nei turto tikroji vertė.

Technologinė rizika

Bendrovė gali susidurti su kitų asmenų mėginimais surasti neteisėtą prieigą prie bendrovės ir (ar) jos grupės įmonių informacinių sistemų, kas gali kelti grėsmę bendrovės ir (ar) jos portfelio įmonių informacijos saugumui ir sistemų stabilumui. Bendrovei ir (ar) jos portfelio įmonėms gali nepasisekti aptikti ir apsisaugoti nuo tokių vagysčių ir atakų. Vagystė, nesankcionuota prieiga ir komercinių paslapčių naudojimas bei kita konfidenciali verslo informacija dėl tokio įvykio gali iš esmės pakenkti bendrovės verslui, veiklos rezultatams ar finansinei padėčiai.

Žmogiškųjų išteklių rizika

AB „Invalda INVL“ ir jos valdomos turto valdymo verslo bei kitos įmonės ir kolektyviniai investavimo subjektai, į kuriuos investuojame, taip pat yra priklausomi nuo pagrindinių vadovų – juos praradus, bendrovės veikla galėtų būti paveikta neigiamai ir mes galėtume prarasti verslo galimybes.