INVL Logo

PAGRINDINĖS RIZIKOS

Makroekonominė rizika

„Invalda INVL“ grupės veiklai daro įtaką globali bei specifinė šalių, kuriose vystomi verslai bei investuojama, ekonominė aplinka. Ekonominės recesijos ir nuosmukiai gali paveikti bendroves ir turtą, į kuriuos esame investavę tiek tiesiogiai, tiek per kolektyvinio investavimo subjektus, bei sumažinti jų vertę, kartu neigiamai paveikti ir mūsų veiklos rezultatus. Siekdami minimizuoti šią riziką, valdome diversifikuotą investicijų portfelį, aktyviai stebime makroekonominius indikatorius ir jų dinamiką.

Geopolitinė rizika

„Invalda INVL“ grupės veiklą tiesiogiai veikia globali bei specifinė šalių, kuriose vystomi verslai bei investuojama, geopolitinė aplinka. Karas Ukrainoje bei potenciali karinio konflikto mūsų regione rizika mažina regiono investicinį patrauklumą, kas gali daryti neigiamą įtaką valdomo turto vertei ir likvidumui bei investuotojų kapitalo pritraukimui. Veikiame daugiausia Baltijos regione ir kiek mažiau Centrinės ir Rytų Europos regione, tad vertiname su tuo susijusią riziką, stebime kitus regionus, dalį klientų lėšų investuojame kituose regionuose.

Reguliacinė rizika

Esame pasirinkę reguliuojamą turto valdymo verslo modelį. „INVL Asset Management“ bei visi jos valdomi fondai yra reguliuojami ir prižiūrimi Lietuvos banko. Mūsų valdomi fondai steigiami ir valdomi laikantis griežčiausių ES lygiu nustatytų fondų valdymo reikalavimų, įtvirtintų Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyvose (AIFMD). Šių reikalavimų laikymąsi tiesiogiai kontroliuoja ir prižiūri Lietuvos bankas. Minėta priežiūra ir kontrolė suteikia papildomo saugumo investuotojams, tad mes prisiimame riziką, kad reguliacinės naštos didėjimas gali padidinti mūsų sąnaudas bei neigiamai paveikti pelningumą.

Turto valdymo verslas taip pat turi atitikti kapitalo pakankamumo rodiklius, todėl jam patiriant nuostolių, gali reikėti papildomų įnašų į turto valdymo bendrovių kapitalą. Aktyviai stebime turto valdymo verslo veiklos dinamiką, vykdome testavimą nepalankiausiomis sąlygomis (ang. stress testing).

Mokestinė rizika

Mokesčių administratorius turi teisę bet kuriuo metu per einamąjį laikotarpį ir 3 ankstesnius metus iki ataskaitinio laikotarpio, kai kuriais atvejais 5 ar 10 metų iki ataskaitinio laikotarpio nagrinėti bendrovės ir jos konsoliduotų dukterinių įmonių Lietuvoje buhalterinę apskaitą ir apskaityti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybės nuomone, šiuo metu nėra aplinkybių, dėl kurių bendrovei ir grupei šiuo atžvilgiu kiltų didelė mokestinė prievolė.

Išmokų ir likvidumo rizika

Įsigydami bendrovės akcijas, akcininkai prisiima vertybinių popierių likvidumo riziką – sumažėjus akcijų paklausai ar jas išbraukus iš vertybinių popierių biržos sąrašų, investuotojai susidurtų su jų realizavimo sunkumais. Pablogėjus bendrovės finansinei padėčiai, gali sumažėti ir bendrovės akcijų paklausa, o tuo pačiu ir kaina.

Mūsų investicijos gali būti nelikvidžios – yra rizika, kad planuojami sandoriai neįvyks tuomet, kai to pageidauja emitento vadovybė. Investuojant į portfelio įmones yra tikimybė susidurti su situacija, kai vertybinių popierių pardavimas dėl paklausos priimtinomis sąlygomis trūkumo ar kitų rinkos aplinkybių gali užtrukti ilgiau nei planuota arba nebūti toks pelningas, kaip buvo planuota, ar net nuostolingas. Mūsų investicijos į įmonių akcijas bei kolektyvinio investavimo subjektus yra rizikingos, ir pačiu blogiausiu atveju įmanoma prarasti visą investuotą sumą. Siekiant maksimizuoti realizuojamą investicijų vertę, vadovybė priima specifinei investicijai aktualius pardavimo strategijos sprendimus.

Mes nesame patvirtinę dividendų mokėjimo politikos ir nustatę minimalių dividendų, todėl lėšų išmokėjimas akcininkams nėra garantuotas. Sprendimai mokėti dividendus priklauso nuo veiklos pelningumo, pinigų srautų, investicinių planų, bendros finansinės situacijos ir kitų aktualių aplinkybių.

Palūkanų normų rizika

Palūkanų normų pasikeitimai gali paveikti kapitalo kaštus, pelningumą ir galimybes pritraukti papildomo finansavimo. Egzistuoja rizika, kad padidėjus infliacijai centriniai bankai padidins palūkanų normas ir su bendrovės investicijomis susijusių paskolų aptarnavimas pabrangs, todėl bendrovės investicijų vertė gali sumažėti. Aktyviai stebime palūkanų normų aplinką ir reaguojame siekiant minimizuoti potencialią neigiamą įtaką valdomoms investicijoms.

Kredito rizika

Egzistuoja rizika, kad tiesioginių portfelio įmonių, arba verslų, į kuriuos esame investavę per kolektyvinio investavimo subjektus,  produkcijos ir paslaugų pirkėjai neįvykdys savo įsipareigojimų – tai neigiamai paveiktų pelną. Dėl didelės dalies įsipareigojimų nevykdymo laiku, gali sutrikti emitento įprastinė veikla, gali tekti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie ne visuomet gali būti prieinami. Emitentas taip pat patiria riziką laikydamas lėšas bankų sąskaitose ar investuodamas į trumpalaikius finansinius instrumentus.

Klaidingų lūkesčių ir vertinimų rizika

„Invalda INVL“ investicijų pelningumas gali būti ženkliai mažesnis nei vidutinis pelningumas, istoriškai pasiektas privataus kapitalo industrijos, nes praeities rezultatai neatspindi ateities pelningumo.

„Invalda INVL“ gali nepavykti realizuoti pelno iš investicijų į įmonių akcijas ar kolektyvinio investavimo subjektus. Bendrovės bei kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investuojame, gali nesukurti vertės ar net ją sunaikinti, tokiu būdu nuvertindami mūsų investicijas.

Bendrovės ir grupės veiklos rezultatai gali itin svyruoti ir neparodyti ateities rezultatų.

„Invalda INVL“ akcijos kaina gali reikšmingai svyruoti. Akcijų, kurias įsigijote kaip investuotojas, kaina gali būti didesnė arba mažesnė, priklausomai nuo daugelio faktorių, iš kurių kai kurie nepriklauso nuo mūsų įtakos.

Rinka gali vertinti „Invalda INVL“ akcijas mažiau nei turto tikroji vertė.

Kibernetinio saugumo rizika

Bendrovė gali susidurti su kitų asmenų mėginimais gauti neteisėtą prieigą prie bendrovės ir (ar) jos grupės įmonių informacinių sistemų, kas gali kelti grėsmę bendrovės ir (ar) jos portfelio įmonių informacijos saugumui ir sistemų stabilumui. Bendrovei ir (ar) jos portfelio įmonėms gali nepavykti aptikti ir apsisaugoti nuo tokių vagysčių ir atakų. Vagystė, nesankcionuota prieiga ar neteisėtas komercinių paslapčių bei kitos konfidencialios verslo informacijos naudojimas dėl tokio įvykio gali iš esmės pakenkti bendrovės verslui, veiklos rezultatams ar finansinei padėčiai. Aktyviai stebime ir vertiname pažeidžiamumą, skiriame resursus tinkamų apsauginių procesų ir infrastruktūros plėtojimui.

Žmogiškųjų išteklių rizika

„Invalda INVL“ ir jos valdomas turto valdymo verslas bei kitos įmonės ir kolektyviniai investavimo subjektai, į kuriuos investuojame, yra priklausomi nuo pagrindinių vadovų – juos praradus, bendrovės veikla galėtų būti paveikta neigiamai ir mes galėtume prarasti verslo galimybes. Siekiame suteikti žmonėms galimybę dirbti jiems įdomų darbą, tobulėti ir matyti savo veiklos pozityvų poveikį. Taip pat savo darbuotojams siūlome konkurencingą atlygį bei diegiame ilgalaikes motyvacines sistemas (įskaitant opcionų programas), susiejančias bendrovės ir žmonių interesus į ilgalaikę sėkmingą veiklą ir rezultatą. Manome, kad šių faktorių visumos išlaikymas yra priemonė valdant šią riziką.

Sukčiavimo rizika

Egzistuoja teorinė rizika, kad vienas ar keli asmenys gali neteisėtai pasisavinti turto iš bendrovės ar grupės valdomų fondų ar jų portfelio įmonių. Prie šios rizikos valdymo smarkiai prisideda Lietuvos banko priežiūra bei fondų turto saugojimas banke, kuris vykdo depozitoriumo funkcijas ir taiko fondo lėšų judėjimo kontrolę. Taip pat turime griežtas procedūras, numatančias „keturių akių“ principo taikymą, kurios užtikrina, kad fondo lėšų judėjimo procese visada dalyvauja ne tik fondo valdytojai, bet ir nuo jų nepriklausomai veikiantys valdymo įmonės apskaitos padalinio darbuotojai. Be to, priimant ir įgyvendinant su fondo turto valdymu susijusius sprendimus visada dalyvauja investiciniai komitetai, o didesnės rizikos situacijose ir „INVL Asset Management“ valdyba.

Dvigubo nuostolio rizika

„Invalda INVL“ grupė investuoja į INVL valdomus produktus kartu su fondų dalyviais. Egzistuoja rizika, kad INVL valdomo fondo turto sumažėjimo atveju, nuostolių patirs ar mažiau mokesčių surinks ne tik valdymo įmonė, bet ir į fondą tiesiogiai investavusi Invalda INVL grupė, kuri patirs tokias pačias neigiamas pasekmes, kurias patirtų ir kiti fondų dalyviai. Tačiau investuodami į valdomus fondus tiesiogiai, mes užtikriname papildomą apsaugą investuotojams, suvienodindami Invalda INVL grupės ir fondų investuotojų interesus.

Tvarumo rizika

Egzistuoja rizika, kad gali pasireikšti aplinkos, socialinis ar valdymo (ESG) įvykis ar situacija, dėl kurios galėtų kilti neigiamas reikšmingas poveikis investicijų vertei bei reputacijai. Priimdami investicinius sprendimus, mes vertiname tvarumo rizikas ir su jomis susijusias vertės kūrimo galimybes. Turto valdymo veikloje laikomės atsakingo investavimo ir tvarumo rizikos integravimo politikos, pateikiame su tvarumu finansinių paslaugų sektoriuje susijusią informaciją.