INVL Logo

AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

2024 m. balandžio 30 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai

2024 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotuoju 2023 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinti su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotuoju 2023 m. metiniu pranešimu (pridedama).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (pridedama).

3. Konsoliduotųjų ir bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotųjų ir bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).

4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.

Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymą (pridedama).

Patvirtintame pelno paskirstyme numatyta mokėti 0,10 EUR vienai akcijai dividendus. Teisių apskaitos data 2024 m. gegužės 15 d.

5. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio ataskaitos patvirtinimo.

Patvirtinti AB „Invalda INVL“ 2023 m. atlygio ataskaitą (pateikiama kaip konsoliduotojo metinio pranešimo 4 priedas).

6. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.

Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 888 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:

1) Akcijų įsigijimo tikslas – sumažinti „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą, anuliuojant bendrovės įsigytas akcijas, ir/arba įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su akcijų pasirinkimo programomis (opcionais), jei būtų nuspręsta pasirinkti šį akcijų suteikimo būdą.

2) Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.

3) Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

4) Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras.

5) Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina –įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis. Įsigytos akcijos nebus parduodamos,  todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama:

(i) Per teisės aktuose nurodytą terminą inicijuoti bendrovės įstatinio kapitalo mažinimą, jei įsigytų ir nuosavybėje turimų savų akcijų nominali vertė viršija 1/10 įstatinio kapitalo.

(ii) Laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą, tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2023 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

7. Sprendimas dėl 2021 m. „Invaldos INVL“ grupės darbuotojams suteiktų akcijų opcionų realizavimo.

Įgyvendinant 2021 m. balandžio 30 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo 2024 m., nustatyti, kad darbuotojų teisė įsigyti minėtas akcijas realizuojama darbuotojams pateikiant pasirašyti ne daugiau kaip 65.070 vnt. bendrovės naujai išleistų akcijų.

8. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo didinimo.

Padidinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 3.547.948,45 eurų iki 3.566.818,75 eurų.

9. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina, akcijų apmokėjimas ir sudaryto rezervo akcijoms suteikti panaudojimas.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 65.070 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą ir jos apmokėjimo tvarką:

(i) jeigu 2024 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priimant sprendimą dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ 2023 metų pelno paskirstymo (4 darbotvarkės klausimas) bus skirta 0,10 vienai akcijai dividendų, naujai išleidžiamų 65 070 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų emisijos kaina bus 18 870,30 eurų, atitinkamai vienos akcijos emisijos kaina – 0,29 euro, kurios dalį, lygią 0,25 euro, akcijas pasirašę darbuotojai apmoka piniginiais įnašais per 5 darbo dienas nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos, o likusi akcijos emisijos kainos dalis – 0,04 euro, apmokama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ lėšomis iš bendrovės sudaryto rezervo akcijoms suteikti;

(ii) jeigu 2024 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priimant sprendimą dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ 2023 metų pelno paskirstymo (4 darbotvarkės klausimas) dividendai nebus patvirtinti, naujai išleidžiamų 65 070 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų emisijos kaina bus 22 774,50 eurų, atitinkamai vienos akcijos emisijos kaina – 0,35 euro, kurią piniginiais įnašais apmoka akcijas pasirašę darbuotojai per 5 darbo dienas nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos.

10. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio nuostatomis, atšaukti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų 65.070  vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

Pirmumo teisė atšaukiama įgyvendinant 2021 m. balandžio 30 d. visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo. Atitinkamai, pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamų 65.070 vnt. paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, suteikiama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojams, kurie yra sudarę minėtas opcionų sutartis ir kuriems teisė įsigyti naujai išleidžiamų akcijų nėra atšaukta Akcijų suteikimo taisyklėse  nustatytais pagrindais (asmenų, kuriems suteikiama teisė įsigyti naujai išleidžiamų 65.070 vnt. paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, sąrašas saugomas akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, sąrašas nebus viešinamas).

11. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.

Siekiant:

(i) įgyvendinti šio susirinkimo darbotvarkės 7-10 punktuose nurodytus sprendimus;

(ii) įtvirtinti įstatuose teisę Bendrovės valdybai sudaryti komitetus, skirti komitetų narius ir tvirtinti komitetų veiklos nuostatus;

patvirtinti naują akinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).

Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ vadovą Darių Šulnį pasirašyti naują bendrovės įstatų redakciją.

12. Sprendimas dėl 2023-11-22 bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu paskirtų akcijų opcionų kiekio patvirtinimo.

Atsižvelgiant į tai, kad:

(i) vadovaujantis bendrovės Akcijų suteikimo taisyklėmis, akcininkų susirinkime turi būti patvirtintas konkretus akcijų skaičius, dėl kurio yra siūloma sudaryti akcijų opcionų sutartis;

(ii) 2023 m. lapkričio 22 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu akcinės bendrovės „Invalda INVL“ dukterinių įmonių UAB „INVL Asset Management“, „INVL Life“, UADB, UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ darbuotojams, perkeltiems į AB Šiaulių banką ar jo dukterines įmones, įgyvendinant „Invaldos INVL“ netiesiogiai valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų sujungimo su AB Šiaulių banko grupe sandorį, buvo pasiūlyta sudaryti akcijų opcionų sutartis, kurių pagrindu suteikiamų akcijų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę, kuri, kaip buvo nurodyta minėtame akcininkų sprendime, neviršys akcijų kiekio, apskaičiuoto 300.000 (trijų šimtų tūkstančių) EUR sumą padalinant iš skirtumo tarp 2023 m. gruodžio 31 d. „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės akcijai arba bendrovės akcijų rinkos kainos minėtai datai (imant didesnįjį iš šių dviejų dydžių), sumažintos eiliniame 2024 metų visuotiniame akcininkų susirinkime paskirtų dividendų akcijai suma (jei toks sprendimas būtų priimtas);

patvirtinti, kad tikslus akcijų skaičius, kurį 2023 m. lapkričio 22 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo suteikta teisė įsigyti sudarytų opciono sutarčių pagrindu yra 8.952 vnt., jei bus paskirti darbotvarkės 4 punkte nurodyti dividendai, arba 8.888 vnt., jei dividendai nebūtų paskirti.

13. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2024 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

2024 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2027 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 100 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Jei iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo būtų priimtas sprendimas sąlygojantis išmokas akcininkams, 1 (vieno) euro akcijos perleidimo kaina būtų perskaičiuota, sumažinant ją suma, išmokėta vienai akcijai. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

14. Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas

Patvirtinti AB „Invalda INVL“ atlygio politikos naują redakciją, kuri įsigaliotų nuo jos patvirtinimo dienos.

Pavesti bendrovės vadovui paskelbti atlygio politiką bendrovės interneto puslapyje ir užtikrinti tinkamą atlygio politikos įgyvendinimą.

 

2023 m. lapkričio 22 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai

2023 m. lapkričio 22 d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų, dėl kurių 2023 metais daliai darbuotojų siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ dukterinių įmonių UAB „INVL Asset Management“, „INVL Life“, UADB, UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ darbuotojams, persikeliantiems į AB Šiaulių banką ar jo dukterines įmones, įgyvendinant 2022 m. lapkričio 22 d. sudarytą „Invaldos INVL“ netiesiogiai valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų sujungimo su AB Šiaulių banko grupe sandorį, siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2027 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti paprastąsias vardines 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą, kurių kiekis neviršys akcijų kiekio, apskaičiuoto 300.000 (trijų šimtų tūkstančių) EUR sumą padalinant iš skirtumo tarp 2023 m. gruodžio 31 d. „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės akcijai arba bendrovės akcijų rinkos kainos minėtai datai (imant didesnįjį iš šių dviejų dydžių), sumažintos eiliniame 2024 metų visuotiniame akcininkų susirinkime paskirtų dividendų akcijai suma (jei toks sprendimas būtų priimtas), ir 1 (vieno) euro įvykdymo kainos. Jei tarp 2024 metų visuotinio akcininkų susirinkimo ir akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo būtų priimtas sprendimas sąlygojantis išmokas akcininkams, 1 (vieno) euro akcijos perleidimo kaina būtų perskaičiuota, sumažinant ją suma, išmokėta vienai akcijai. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje. Šie opcionai būtų suteikiami kaip kintama atlygio dalis už 2023 metus.

2023 m. balandžio 30 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai

2023 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotuoju 2022 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotuoju 2022 m. metiniu pranešimu (pridedama). Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (pridedama). Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

3. Konsoliduotųjų ir bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotųjų ir bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).

4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.

Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstymą pagal valdybos siūlomą pelno paskirstymo projektą (pridedama)

5. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio ataskaitos patvirtinimo.

Patvirtinti AB „Invalda INVL“ 2022 m. atlygio ataskaitą (pateikiama kaip konsoliduotojo metinio pranešimo 4 priedas).

6. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.

Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 888 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:

1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2022 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

7. Sprendimas dėl 2020 m. „Invaldos INVL“ grupės darbuotojams suteiktų akcijų opcionų realizavimo.

Įgyvendinant 2020 m. balandžio 30 d. bei 2020 m. liepos 1 d. bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus, kurių pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo 2023 m., nustatyti, kad darbuotojų teisė įsigyti minėtas akcijas realizuojama darbuotojams pateikiant pasirašyti ne daugiau kaip 314 819 vnt. bendrovės naujai išleistų akcijų.

8. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo didinimo.

Padidinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 3.493.935,08 eurų iki  3.585.232,59 eurų.

9. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 314 819 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Nustatyti, kad realizuojant 2020 m. suteiktus opcionus, minimali bendra vienos akcijos emisijos kaina yra 0,35 euro (minimali bendra šių akcijų emisijos vertė – 110.186,65 eurai).

Pavesti bendrovės valdybai priimti visus sprendimus, reikalingus 2020 m. suteiktų opcionų realizavimui, įskaitant, bet neapsiribojant, nustatyti tikslią akcijų emisijos kainą. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 45 straipsnio nuostatomis, vienos akcijų emisijos metu akcijos gali būti leidžiamos skirtingomis akcijų emisijos kainomis.

Šių naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą piniginiais įnašais apmoka akcijas pasirašę asmenys.

Išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartys sudaromos iki 2023 m. liepos 20 dienos.

10. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio nuostatomis, atšaukti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų 314 819 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

Pirmumo teisė atšaukiama įgyvendinant 2020 m. balandžio 30 d. ir 2020 m. liepos 1 d. visuotinių bendrovės akcininkų susirinkimų sprendimus, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo. Atitinkamai, pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamų 314 819 vnt. paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, suteikiama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojams, kurie yra sudarę minėtas opcionų sutartis ir kuriems teisė įsigyti naujai išleidžiamų akcijų nėra atšaukta Akcijų suteikimo taisyklėse  nustatytais pagrindais (asmenų, kuriems suteikiama teisė įsigyti naujai išleidžiamų 314 819 vnt. paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, sąrašas saugomas akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, sąrašas nebus viešinamas).

11. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.

Patvirtinti naują akinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).

Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti naują bendrovės įstatų redakciją.

12. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2023 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

12.1. 2023 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2026 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 150 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Jei iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo būtų priimtas sprendimas sąlygojantis išmokas akcininkams, 1 (vieno) euro akcijos perleidimo kaina būtų perskaičiuota, sumažinant ją suma, išmokėta vienai akcijai. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

Šie opcionai būtų suteikiami kaip kintama atlygio dalis už metus.

12.2. 2023 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2026 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 350.000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Šis akcijų kiekis bus perskaičiuotas, jį sumažinant tokia dalimi, kad suteikiamų opcionų vertė būtų lygi žemiau nurodytam dydžiui. Šių opcionų gavėjams būtų skiriama apie 7 proc. nuo grynųjų aktyvų vertės augimo tarp 2022-12-31 (11,07 euro akcijai) ir 2025-12-31, viršijančio 12 proc. minimalios grąžos barjerą (t.y. teisė įsigyti akcijų būtų skiriamos, jeigu 2025-12-31 grynųjų aktyvų vertė viršytų 15,0552 euro akcijai).  Jei iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo būtų paskiriamos išmokos akcijai, minimalios grąžos barjeras (15,0552) būtų sumažinamas išmokos suma padidinta 12% palūkanomis skaičiuojant nuo valdybos nustatytos datos iki 2025-12-31.

Šie opcionai būtų suteikiami kaip kintama ilgalaikės skatinimo programos dalis. Bendrovės valdybai yra pavedama nustatyti detalias sąlygas šios programos įgyvendinimui.

13. Audito komiteto nuostatų atnaujinimas

Patvirtinti atnaujintus akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Audito komiteto nuostatus (pridedama).

14. Audito komiteto narių atšaukimas ir audito komiteto narių rinkimas naujai kadencijai.

Iš AB „Invalda INVL“ audito komiteto in corpore atšaukti Dangutę Pranckėnienę ir Tomą Bubiną.

Naujai 4 (ketverių) metų kadencijai į AB „Invalda INVL“ audito komitetą išrinkti 3 narius, du iš kurių yra nepriklausomi: Dangutę Pranckėnienę (nepriklausoma nare), Andrių Lenicką (nepriklausomu nariu) ir Tomą Bubiną. Pristatymas pridedamas.

15. Dėl atlygio audito komiteto nariams nustatymo.

Už darbą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 200 eurų per valandą atlygį, kuris mokamas už faktiškai praleistas valandas vykdant audito komiteto nario veiklą.

 

 

Pridedama:

„Invalda INVL” 2022 m. metinė ataskaita (.zip)

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Audito komiteto ataskaita

Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

Įstatų projektas

Audito komiteto nuostatai

Audito komiteto narių pristatymas

2023 m. vasario 22 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai

2023 m. vasario 22 d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Pritarimas įgyvendinti sudarytą Pagrindinę sutartį dėl AB „Invalda INVL“ valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų sujungimo su AB Šiaulių bankas grupe.

Leisti AB „Invalda INVL“ (toliau „Invalda INVL“) įgyvendinti Invaldos INVL netiesiogiai valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų (toliau – „INVL mažmeniniai verslai“) sujungimo su AB Šiaulių banko grupe sutartį (angl. Master agreement regarding merger of AB “Invalda INVL” retail asset management and life insurance businesses with AB Šiauliu bankas), kuri 2022 m. lapkričio 22 d. buvo sudaryta tarp Invaldos INVL, UAB „INVL Asset Management“, „INVL Life“, uždarosios akcinės draudimo bendrovės ir UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“, iš vienos pusės, ir AB Šiaulių bankas ir Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“, iš kitos pusės (toliau ši sutartis – „Pagrindinė sutartis“, o jos pagrindu įgyvendinamas sandoris – „Sandoris“) ir joje numatytą Sandorį, patvirtinant šias žemiau nurodytas pagrindines Sandorio sąlygas:

(i) Sprendimo dėl AB Šiaulių banko įstatinio kapitalo didinimo priėmimas. Sandoris bus vykdomas su sąlyga, be kita ko, kad AB Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas, šaukiamas 2023 m. vasario 22 d. (informacija apie jo sušaukimą pateikiama čia), priims šiuos pagrindinius sprendimus:

(a) Padidinti AB Šiaulių banko įstatinį kapitalą nuo 174 210 616,27 EUR iki 192 269 027,34 EUR papildomais įnašais išleidžiant iš viso 62 270 383 vienetus paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų (toliau – „Naujos akcijos“), taip pat nustatyti išleidžiamų Naujų akcijų emisijos kainą 0,645 EUR už vieną akciją (bendra visų išleidžiamų Naujų akcijų emisijos kaina yra 40 164 397 EUR (toliau – „Bendra emisijos kaina“)) ir inicijuoti Naujų akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje prijungiant Naujas akcijas prie esamos AB Šiaulių banko akcijų emisijos (ISIN LT0000102253), kuri yra įtraukta į prekybą AB Nasdaq Vilnius prekybos sąraše;

(b) Atšaukti visiems AB Šiaulių banko akcininkams pirmumo teisę įsigyti Naujas akcijas proporcingai jų turimų akcijų bendrai nominaliai vertei, taip pat pirmumo teisę atšaukti, siekiant sudaryti sąlygas AB Šiaulių bankui (i) įgyvendinti Pagrindinę sutartį; ir (ii) atsiskaityti už jam perleidžiamus INVL mažmeninius verslus Pagrindinėje sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis;

(c) Suteikti Invaldai INVL teisę įsigyti visas Naujas akcijas už Bendrą emisijos kainą, apmokant šias akcijas AB Šiaulių banko ir Invaldos INVL tarpusavio priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, atsiradusių Pagrindinės sutarties ir kitų Sandorio dokumentų pagrindu, įskaitymo būdu kaip aprašyta žemiau:

i. įgyvendinant Pagrindinėje sutartyje numatytą Sandorį, tarp Invaldos INVL ir atitinkamų jos grupės įmonių, iš vienos pusės, ir AB Šiaulių banko ir atitinkamų jo grupės įmonių, iš kitos pusės, bus sudaromos atskiros atitinkamų INVL mažmeninio verslo sudėtinių dalių pirkimo-pardavimo sutartys, kurių pagrindu AB Šiaulių bankas įgis pareigą sumokėti Invaldai INVL ir atitinkamoms jos grupės įmonėms iš viso 40 164 397 EUR dydžio Pagrindinėje sutartyje numatytą fiksuotą kainos už INVL mažmeninius verslus dalį (toliau – „Kainos dalis 1“);

ii. įgyvendinant Pagrindinėje sutartyje numatytą Sandorį, Invalda INVL su atitinkamomis savo grupės įmonėmis sudarys reikalavimo teisių perleidimo sutartis, kurių pagrindu reikalavimo teisės į AB Šiaulių banką ir jo atitinkamas grupės įmones dėl Kainos dalies 1 sumokėjimo bus konsoliduotos Invaldos INVL lygmenyje, o AB Šiaulių bankas su atitinkamomis savo grupės įmonėmis sudarys įsipareigojimų perkėlimo sutartis, kurių pagrindu įsipareigojimai sumokėti Kainos dalį 1 bus konsoliduoti AB Šiaulių banko lygmenyje;

iii. Invalda INVL ir AB Šiaulių bankas sudarys Naujų akcijų pasirašymo sutartį, kurios pagrindu Invalda INVL įgis pareigą sumokėti AB Šiaulių bankui Bendrą emisijos kainą, o AB Šiaulių bankas – išleisti Naujas akcijas Invaldai INVL;

iv. AB Šiaulių banko reikalavimas į Invaldą INVL dėl Bendros emisijos kainos sumokėjimo bus įskaitytas į Invaldos INVL reikalavimą dėl Kainos dalies 1 sumokėjimo.

(ii) Sandorio objektas. Sandorio objektą sudaro Invaldos INVL netiesiogiai valdomi antrosios ir trečiosios pakopos pensijų bei suderintųjų investicinių fondų ir specialiųjų investicinių fondų, investuojančių į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, valdymo verslai Lietuvoje ir gyvybės draudimo paslaugų verslas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šalių numatytomis sąlygomis Invaldos INVL grupės gyvybės draudimo paslaugų verslo dalis, vykdoma Latvijoje ir Estijoje, gali būti pašalinta iš Sandorio objekto ir Sandorio užbaigimo (angl. closing) dieną neperleista Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ vietoj jos Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ nuosavybėn perleidžiant atitinkamą sutarto dydžio lėšų sumą (kaip „INVL Life“, uždarosios akcinės draudimo bendrovės verslo dalį) laikant, kad kaina už tokį perleidžiamą turtą jau yra įskaičiuota į Kainos dalį 1 (t. y., AB Šiaulių banko grupės įmonėms už tai neatliekant jokių papildomų mokėjimų).

(iii) Kaina ir atsiskaitymas. Atsiskaitymas už Sandorio objektą susideda iš fiksuotos kainos dalies ir kintamos kainos dalies, kurios tikslas yra užtikrinti Sandorio šalims kompensacinį mechanizmą dėl potencialių pokyčių AB Šiaulių banko kapitale, INVL mažmeninio verslo kapitale ir/ar Sandorio objekte, kurie gali įvykti iki Sandorio užbaigimo (angl. closing) dienos, ir/ar dėl Sandorio dokumentų tinkamam įgyvendinimui reikalingų veiksmų atlikimo kaštų. Kainos dalis 1 – tai fiksuota 40 164 397 EUR dydžio pagrindinė kainos dalis, kuri buvo nustatyta Pagrindinės sutarties pasirašymo dieną ir kuri bus sumokama AB Šiaulių banko ir Invalda INVL tarpusavio priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, atsiradusių Pagrindinės sutarties ir kitų Sandorio dokumentų pagrindu, įskaitymo būdu (kaip aprašyta aukščiau (i)(c) punkte su sąlyga, kad AB Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas, šaukiamas 2023 m. vasario 22 d., bus priėmęs teigiamus sprendimus 1-4 darbotvarkės klausimais (informacija) ir Invalda INVL pasirašys visas Naujas akcijas. Kainos dalis 2 – tai likusi kintama kainos dalis, kuri Sandorio užbaigimo (angl. closing) dieną bus sumokama pinigais ir kurios apskaičiavimo tvarka ir konkreti suma bus numatyta, laikantis aukščiau nurodyto principo.

Atkreipiame dėmesį, kad AB Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2023 m. vasario 22 d., priėmė teigiamus sprendimus 1-4 darbotvarkės klausimais (informacija apie priimtus sprendimus pateikiama čia), tad Invalda INVL 1 (pirmo) darbotvarkės klausimo įsigaliojimui reikalinga aukščiau minima sąlyga yra įvykdyta.

 

2. Audito įmonės išrinkimas metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

 2.1. Išrinkti (paskirti) audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB (įmonės kodas 111494971, buveinė: Lvivo g. 101, Vilnius) (toliau – Audito įmonė) atlikti AB „Invalda INVL“ (toliau – Bendrovė) 2022 m. metinių finansinių ataskaitų auditą.

2.2. Patvirtinti, jog Bendrovei iki 2023 m. gegužės 30 d. išreiškus pageidavimą pratęsti audito sutartį ir Audito įmonei neprieštaraujant, Audito įmonė yra paskiriama atlikti Bendrovės 2023 m. ir/ar 2024 m. finansinių ataskaitų auditą.

2.3. Audito įmonei nustatyti bendrą, bet ne didesnį nei 58 500 Eur be PVM atlyginimą už 2022 metų finansinių ataskaitų auditą.

2.4. Jeigu Audito įmonė pagal šio sprendimo 2.2 punktą teiks audito paslaugas Bendrovei 2023 m. ir 2024 m., Audito įmonei atlyginimas už 2023 m. ir 2024 m. finansinių ataskaitų auditą būtų ne didesnis nei nustatomas pagal 2022 m. audito atlyginimą padidinant kasmet vidutiniu metiniu infliacijos dydžiu ir sumažinant sutarta  nuolaidos suma.

2.5. Bendrovės valdybai paliekama teisė atlyginimą Audito įmonei didinti ne daugiau kaip 15 proc. nuo šiuo sprendimu patvirtinto 2022 – 2024 m. kasmetinio atlyginimo, jei reikšmingai pasikeistų audito darbo apimtis.

2.6. Pavesti Bendrovės prezidentui Dariui Šulniui su Audito įmone savo nuožiūra suderinti kitas audito paslaugų sutarties sąlygas bei sudaryti ir pasirašyti audito paslaugų sutartį su Audito įmone.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]

 

2022 m . balandžio 30 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai

2022 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 

 1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotuoju 2021 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotuoju 2021 m. metiniu pranešimu (pridedama). Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

 

 1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (pridedama). Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

 

 1. Konsoliduotųjų ir bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotųjų ir bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).

 

 1. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.

 

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip (tūkst. eurų):

1)  ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 62 686
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 37 453
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
4) pervedimai iš rezervų;
– iš rezervo savoms akcijoms įsigyti
– iš  privalomojo rezervo
– iš akcijų priedų
– iš mokėjimų akcijomis rezervo
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 100 139
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti;
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;* -7 637*
11) pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms) valdybos  ir  stebėtojų  tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;
12) nepaskirstytasis    pelnas   (nuostoliai)   ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 92 502

 

*Skiriama 0,65 EUR vienai akcijai, kai bendras akcijų skaičius, suteikiantis teisę į dividendus, yra 11 749 032.  Jei įstatinio kapitalo didinimas būtų įregistruotas iki akcininkų teisių apskaitos dienos, tai 0,65 EUR vienai akcijai būtų išmokama ir naujoms išleistoms akcijoms. Tokiu atveju paskirta dividendams suma didėtų iki 7 682 tūkst. eurų, o nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus sumažėtų iki 92 457 tūkst. eurų.

 

 1. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio ataskaitos patvirtinimo.

Patvirtinti AB „Invalda INVL“ 2021 m. atlygio ataskaitą (pateikiama kaip konsoliduotojo metinio pranešimo 4 priedas).

 

 1. Dėl AB „Invalda INVL“ valdybos narių išrinkimo naujai kadencijai.

Pasibaigus AB „Invalda INVL“ valdybos narių kadencijai, į AB „Invalda INVL“ valdybą 4 (ketverių) metų išrinkti:

– Tomas Bubinas (nepriklausomas valdybos narys),

– Alvydas Banys,

– Indrė Mišeikytė.

Naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą pradeda nuo šio sprendimo priėmimo.

 

 1. Dėl atlyginimo už darbą bendrovės valdyboje nustatymo.

7.1. Su išrinktais valdybos nariais sudaryti Sutartis dėl valdybos nario veiklos ir už darbą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyboje nustatyti žemiau nurodytus atlygius (visi valdybos nariui taikytini mokesčiai ir įmokos, išskyrus PVM (kai valdybos nariui atsiranda pareiga mokėti PVM), įskaičiuoti):

7.1.1. nepriklausomam valdybos nariui nustatyti 200 eurų per valandą atlyginimą, kuris mokamas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį už valdybos nario faktiškai praleistas valandas dalyvaujant valdybos posėdžiuose ir pasiruošiant posėdžiams, pagal valdybos nario ataskaitoje pateiktus duomenis.

7.1.2. kitiems valdybos nariams nustatyti 1500 EUR mėnesinį fiksuotą atlygį, valdybos nariui dirbant valdybos pirmininku – 2000 EUR mėnesinį fiksuotą atlygį. Mėnesinis atlygis gali būti proporcingai mažinamas arba visai nemokamas, jeigu valdybos narys nedalyvauja bendrovės valdybos posėdžiuose arba nevykdo kitų jam pavestų funkcijų.

7.2. Kitas sutarčių sąlygas pavesti nustatyti valdybai bendrai priimtu sprendimu.

 

 1. Darbo užmokesčio pakeitimo patvirtinimas vadovaujantis Atlygio politikos nuostatomis.

Vadovaujantis 2020 m. balandžio 30 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos Atlygio politikos nuostatomis, bendrovės valdybos narių esamų atlygio dydžių pakeitimai, turi būti patvirtinti visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime. Jei esamų valdybos narių atlygis pakeičiamas be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, tai tokie atlygio pokyčiai teikiami tvirtinti artimiausiam bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Vadovaujantis bendrovės Atlygio politikos nuostatomis, patvirtinti bendrovės valdybos nario, bendrovėje einančio patarėjo pareigas, 4625 EUR mėnesio darbų užmokestį nuo 2022 m. gegužės 1 d.

 

 1. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.

Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 888 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:

1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2021 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

 

 1. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2022 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

2022 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2025 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 50 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Jei iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo būtų priimtas sprendimas sąlygojantis išmokas akcininkams, 1 (vieno) euro akcijos perleidimo kaina būtų perskaičiuota, sumažinant ją suma, išmokėta vienai akcijai. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

 

 1. Sprendimas dėl 2019 m. „Invaldos INVL“ grupės darbuotojams suteiktų akcijų opcionų realizavimo.
  Įgyvendinant 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo 2022 m., nustatyti, kad darbuotojų teisė įsigyti minėtas akcijas realizuojama darbuotojams pateikiant pasirašyti ne daugiau kaip 69.479 vnt. bendrovės naujai išleistų akcijų.

 

 1. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo didinimo.

Padidinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 3.473.786,17 eurų iki 3.493.935,08 eurų.

 

 1. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 69.479 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

Atsižvelgiant į tai, kad:

(i) 2019 m. balandžio 30 d. visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą, kurio pagrindu 2019 metais su darbuotojais buvo  sudarytos opcionų sutartis. Galiojančiose opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai 2022 m. įgyja teisę įsigyti iki 69.479 paprastųjų vardinių „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje,

(ii) 2020 m. balandžio 30 d. visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą dėl dividendų išmokėjimo skiriant 0,80 euro vienai akcijai,

(iii) Akcijų suteikimo taisyklėse, patvirtintose 2018 m. balandžio 30 d., kurios turi būti taikomos 2019 m. sudarytoms opcionų sutartims, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, numatyta, jog jeigu iki akcijų įsigijimo sutarties sudarymo bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus dėl dividendų išmokėjimo, visuotiniame akcininkų susirinkime, įvyksiančiame iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo, turi būti svarstomas klausimas dėl darbuotojams leidžiamų įsigyti akcijų skaičius ir (ar) akcijų kainos pakeitimo tokiu būdu, kad būtų išlaikyta susitarimo sudaryti akcijų įsigijimo sutartį ekonominė logika ir šalių interesų pusiausvyra;

nustatyti, kad realizuojant 2019 metų akcijų opcionus, akcijos pirkimo-pardavimo kaina yra 0,20 euro, o minimali vienos akcijos emisijos kaina – 0,29 euro (minimali bendra akcijų emisijos vertė – 20.148,91 eurai).

Naujai išleidžiamos akcijos suteikiamos iš dalies atlygintinai. Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina apmokama piniginiais įnašais tokia tvarka: (i) dalį emisijos kainos – 0,20 euro už akciją, apmoka akcijas pasirašęs asmuo, (ii) likusią dalį emisijos kainos apmoka bendrovė savo lėšomis iš bendrovės sudaryto rezervo akcijoms suteikti.  Išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartys sudaromos iki 2022 m. birželio 8 dienos. Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

 

 1. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio nuostatomis, atšaukti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų 69.479 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

Pirmumo teisė atšaukiama įgyvendinant 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo. Atitinkamai, pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamas 69.479 paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, suteikiama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojams, kurie yra sudarę minėtas opcionų sutartis ir kuriems teisė įsigyti naujai išleidžiamų akcijų nėra atšaukta Akcijų suteikimo taisyklėse  nustatytais pagrindais (asmenų, kuriems suteikiama teisė įsigyti naujai išleidžiamas 69.479 paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, sąrašas saugomas akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, sąrašas nebus viešinamas).

 

 1. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“  įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.

Atsižvelgiant į (i) sprendimus, priimtus 11 – 14 darbotvarkės klausimais; (ii) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – „ABĮ“) nuostatas, kad jeigu akcinėje bendrovėje, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, stebėtojų taryba nesudaroma, bendrovės įstatuose turi būti nustatyta, kad bendrovėje sudaroma valdyba, atliekanti ABĮ 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas; bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti naują akinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).

Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti naują bendrovės įstatų redakciją.

 

 1. Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų už 2021 metinių finansinių ataskaitų audito paslaugas patikslinimo.

Nustatyti papildomą ne didesnį nei 3500 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka) Bendrovės audito įmonei „KPMG Baltics“, UAB, registruota adresu Lvivo g. 101, Vilnius, įmonės kodas 111494971, už 2021 metų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugas, siekiant vykdyti 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109 / EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas 3 ir 4 str. reikalavimus.

 

Priedai:

invaldainvl-2021-12-31-lt.zip
2021 m. metinė informacija .pdf
Įstatai
Audito komiteto 2021 veikos ataskaita

2021 m . balandžio 30 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai

„INVALDOS INVL“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2021 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2020 m. metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2020m. metiniu pranešimu. Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą. Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

3. Konsoliduoto ir bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).

4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip (tūkst. eurų):

1)  ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 57 121
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 5 329
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – naujų standartų taikymo įtaka
4) pervedimai iš rezervų;
– iš rezervo savoms akcijoms įsigyti
– iš  privalomojo rezervo
– iš akcijų priedų
– iš mokėjimų akcijomis rezervo
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 62 450
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti;
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;
11) pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms) valdybos  ir  stebėtojų  tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;
12) nepaskirstytasis    pelnas   (nuostoliai)   ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 62 450

5.Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 888 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:
1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2020 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

6. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio ataskaitos patvirtinimo.
Patvirtinti AB „Invalda INVL“ 2020 m. atlygio ataskaitą (pateikiama kaip konsoliduotojo metinio pranešimo 5 priedas).

7. Darbo užmokesčio pakeitimo patvirtinimas vadovaujantis Atlygio politikos nuostatomis.
Vadovaujantis 2020 m. balandžio 30 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos Atlygio politikos nuostatomis, bendrovės valdybos narių esamų atlygio dydžių pakeitimai, turi būti patvirtinti visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime. Jei esamų valdybos narių atlygis pakeičiamas be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, tai tokie atlygio pokyčiai teikiami tvirtinti artimiausiam bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Vadovaujantis bendrovės Atlygio politikos nuostatomis, patvirtinti bendrovės valdybos nario, einančio prezidento pareigas, 6125 EUR mėnesio darbų užmokestį nuo 2020 m. liepos 1 d.

8. Audito komiteto narių rinkimas naujai kadencijai.
Pasibaigus AB „Invalda INVL“ audito komiteto narių kadencijai, į akcinės bendrovės „Invalda INVL“ audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai perrinkti Dangutę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

9. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2021 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
2021 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2024 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 120 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Jei iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo būtų priimtas sprendimas sąlygojantis išmokas akcininkams, 1 (vieno) euro akcijos perleidimo kaina būtų perskaičiuota, sumažinant ją suma, išmokėta vienai akcijai. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

10. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo didinimo.
Padidinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 3.456.480,71 eurų iki 3.473.786,17 eurų.

11. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 59.674 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.
Atsižvelgiant į tai, kad: (i) 2018 m. balandžio 30 d. visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą, jog 2018 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2021 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 60 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje, (ii) 2020 m. balandžio 30 d. visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas priėmėm sprendimą dėl dividendų išmokėjimo skiriant 0,80 euro vienai akcijai, ((iii) Akcijų suteikimo taisyklėse, patvirtintose 2018 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kurios turi būti taikomos 2018 m. sudarytoms opcionų sutartims,  numatyta, jog jeigu iki akcijų įsigijimo sutarties sudarymo bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus dėl dividendų išmokėjimo, visuotiniame akcininkų susirinkime, įvyksiančiame iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo, turi būti svarstomas klausimas dėl darbuotojams leidžiamų įsigyti akcijų skaičius ir (ar) akcijų kainos pakeitimo tokiu būdu, kad būtų išlaikyta susitarimo sudaryti akcijų įsigijimo sutartį ekonominė logika ir šalių interesų pusiausvyra, nustatyti, kad realizuojant 2018 metų akcijų opcionus, akcijos pirkimo-pardavimo kaina yra 0,20 euro, o minimali vienos akcijos emisijos kaina – 0,29 euro (minimali bendra akcijų emisijos vertė – 59.674 eurai).
Naujai išleidžiamos akcijos suteikiamos iš dalies atlygintinai. Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina apmokama piniginiais įnašais tokia tvarka: (i) dalį emisijos kainos – 0,20 euro už akciją, apmoka akcijas pasirašęs asmuo, (ii) likusią dalį emisijos kainos apmoka bendrovė savo lėšomis iš bendrovės sudaryto rezervo akcijoms suteikti.  Išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartys sudaromos iki 2021 m. birželio 14dienos, apmokėjimo terminas – iki 2021 m. birželio 16 dienos.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

12. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio nuostatomis, atšaukti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas 59.674 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.
Pirmumo teisė atšaukiama įgyvendinant 2018 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl 59.674 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo.
Atitinkamai, pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamas 59.674 paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, suteikiama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojams, kurie yra sudarę minėtas opcionų sutartis ir kuriems teisė įsigyti naujai išleidžiamų akcijų nėra atšaukta Akcijų suteikimo taisyklėse, patvirtintose 2018 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nustatytais pagrindais (asmenų, kuriems suteikiama teisė įsigyti naujai išleidžiamas 59.674 paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, sąrašas saugomas akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, sąrašas nebus viešinamas).

13. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“  įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.
Atsižvelgiant į sprendimus, priimtus 10, 11, 12 darbotvarkės klausimais, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti naują akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).
Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti naują bendrovės įstatų redakciją.

2020 m. liepos 1 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai

„INVALDA INVL“ 2020-07-01 ĮVYKUSIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2020 m. liepos 1d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Dėl Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimo
Patvirtinti naują AB „Invalda INVL“ Akcijų suteikimo taisyklių redakciją.
Pavesti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai užtikrinti tinkamą akcijų suteikimo taisyklių įgyvendinimą.

2. Dėl opcionų sutarčių sudarymo.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams naujoje Akcijų suteikimo taisyklių redakcijoje nustatyta tvarka siūloma sudaryti opcionų sutartis dėl 232.210 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų. Bendrovės valdybai yra pavedama nustatyti detalų akcijų įsigijimo kainos apskaičiavimą, imant atskaitos tašku 2019-12-31 AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertę akcijai (7,47 eurų), papildomai skaičiuojant 12 proc. metines palūkanas ir įvertinant paskirtas išmokas akcijai, jei tokių būtų.

Pridedama:
AB „Invalda INVL“ Akcijų suteikimo taisyklių nauja redakcija

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]

2020 m. balandžio 30 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai

AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA INVL“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2020 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu. Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą. Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

3. Konsoliduoto ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).

4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip (tūkst. eurų):

1)  ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 45 582
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 20 827
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – naujų standartų taikymo įtaka
4) pervedimai iš rezervų; 0
– iš rezervo savoms akcijoms įsigyti
– iš  privalomojo rezervo
– iš akcijų priedų
– iš mokėjimų akcijomis rezervo
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); 0
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 66 409
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti;
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;* (9 288)
11) pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms) valdybos  ir  stebėtojų  tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; 0
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 57 121

*Skiriama 0,80 EUR vienai akcijai

5.Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 873 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:
1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

6. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2020metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
2020 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2023 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 175 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Jei iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo būtų priimtas sprendimas sąlygojantis išmokas akcininkams, 1 (vieno) euro akcijos perleidimo kaina būtų perskaičiuota, sumažinant ją suma, išmokėta vienai akcijai. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

7. Sprendimas dėl 2017 m. „Invaldos INVL“ grupės darbuotojams suteiktų akcijų opcionų realizavimo.
Įgyvendinant 2017 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl 80.571 paprastosios vardinės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijos įsigijimo, nustatyti, kad darbuotojų teisė įsigyti minėtas akcijas realizuojama darbuotojams perleidžiant ne daugiau kaip 80.571 vnt. bendrovės įsigytų savų akcijų.
Nustatyti, kad realizuojant 2017 m. suteiktus akcijų opcionus, bendrovės savų akcijų perleidimo kaina yra 1 (vienas) euras už akciją. Jei iki Akcijų įsigijimo sutarties sudarymo bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl dividendų išmokėjimo ar kitus sprendimus, sąlygojančius išmokas akcininkams, ir Akcijų įsigijimo sutartis sudaroma bei nuosavybė į akcijas pereina vėliau nei teisių apskaitos diena, vadovaujantis 2018 m. balandžio 30 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintomis Akcijų suteikimo taisyklėmis, perleidimo kaina yra perskaičiuojama, kad būtų išlaikyta susitarimo sudaryti Akcijų įsigijimo sutartį ekonominė logika ir šalių interesų pusiausvyra, t.y. 1 (vieno) euro akcijos perleidimo kaina yra sumažinama suma, paskirta akcijai.

8. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio politikos patvirtinimo.
1) Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio politiką, kuri įsigaliotų nuo jos patvirtinimo dienos.
2) Pavesti bendrovės vadovui paskelbti Atlygio politiką bendrovės interneto puslapyje ir užtikrinti tinkamą Atlygio politikos įgyvendinimą.

Pridedama:
2019 m. konsoliduota finansinė ataskaita ir metinis pranešimas su auditoriaus išvada
Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atlygio politikos projektas
Audito komiteto ataskaita

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]

2019 m. spalio 14 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai

AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA INVL“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2019 m. spalio 14 d. įvykusiame akcinės bendrovės „Invalda INVL“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta:

1.1. Sutartį dėl AB „Invalda INVL“ 2019-2021 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB(įmonės kodas 111494971, buveinė: Konstitucijos pr. 29, Vilnius), nustatant bendrą ne didesnį nei 75 tūkst. EUR  atlyginimą už 2019-2021 m. laikotarpio metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą bei nuomonės pareiškimą apie metinius pranešimus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).
1.2. Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti bendrovės vadovui.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]

2019 m. balandžio 30 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai

AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA INVL“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2019 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės„Invalda INVL“ konsoliduotu 2018m. metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2018 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės„Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Konsoliduoto ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip (tūkst. eurų):

1)  ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 44 279
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 343
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – naujų standartų taikymo įtaka 960
4) pervedimai iš rezervų; 0
– iš rezervo savoms akcijoms įsigyti 0
– iš  privalomojo rezervo 0
– iš akcijų priedų 0
– iš mokėjimų akcijomis rezervo 0
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); 0
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 45 582
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; 0
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; 0
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti; 0
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; 0
11) pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms) valdybos  ir  stebėtojų  tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; 0
12) nepaskirstytasis    pelnas   (nuostoliai)   ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 45 582

5. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 888 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:
1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2018 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

6. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2019 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
2019 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2022 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 80 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

7. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo didinimo.
Padidinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 3.441.137,97 eurų iki 3.456.480,71 eurų.

8. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 52.906 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.
Minimali vienos akcijos emisijos kaina – 1 euras (minimali bendra akcijų emisijos vertė – 52.906 eurai).
Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina apmokama piniginiais įnašais. Išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartys sudaromos iki 2019 m. birželio 12 dienos, apmokėjimo terminas – iki 2019 m. birželio 14 dienos.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

9. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio nuostatomis, atšaukti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas 52.906 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.
Pirmumo teisė atšaukiama įgyvendinant 2016 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl 52.906 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo.
Atitinkamai, pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamas 52.906 paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, suteikiama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojams, sudariusiems minėtas opcionų sutartis (darbuotojų, kuriems suteikiama teisė įsigyti naujai išleidžiamas 52.906 paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, sąrašas saugomas akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“, siekiant užtikrinti darbuotojų asmens duomenų apsaugą sąrašas nebus viešinamas).

10. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“  įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.
Atsižvelgiant į sprendimus, priimtus 7, 8, 9 darbotvarkės klausimais, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti naują akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).
Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti naują bendrovės įstatų redakciją.

Pridedama:
„Invalda INVL“ 2018 m. audituota metinė informacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas
„Invalda INVL“ įstatų projektas
Audito komiteto ataskaita

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]

2018 m. lapkričio 9 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai

AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA INVL“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PRIIMTI SPRENDIMAI

2018 m. lapkričio 9 d. įvykusio visuotinio AB „Invalda INVL“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

 1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Sutartį dėl AB „Invalda INVL“ 2018 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 11.500 eurų atlyginimą už metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą bei nuomonės pareiškimą apie metinį pranešimą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]

2018 m. balandžio 30 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai

AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA INVL“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PRIIMTI SPRENDIMAI

2018 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio AB „Invalda INVL“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės„Invalda INVL“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės„Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip (tūkst. eurų):

1)  ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 33.412
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 11.307
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nominalios vertės konvertavimas į eurus;
4) pervedimai iš rezervų; 460
– iš rezervo savoms akcijoms įsigyti
– iš  privalomojo rezervo
– iš akcijų priedų
– iš mokėjimų akcijomis rezervo 460
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 45.179
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti; 900
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;
11) pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms) valdybos  ir  stebėtojų  tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;
12) nepaskirstytasis    pelnas   (nuostoliai)   ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 44,719

5. Dėl AB „Invalda INVL“ valdybos narių atšaukimo ir naujų valdybos narių išrinkimo.
Atšaukti AB „Invalda INVL“ valdybą in corpore. AB „Invalda INVL“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Alvydą Banį, Indrę Mišeikytę ir Darių Šulnį. Naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą pradeda nuo šio sprendimo priėmimo.

6. AB „Invalda INVL“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).
Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų naują redakciją.

7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 907 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:
1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2017 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

8. Dėl Akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Akcijų suteikimo taisykles (pridedama).
Pavesti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai užtikrinti tinkamą akcijų suteikimo taisyklių įgyvendinimą.

9. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2018 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

2018 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2021 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 60 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]

Pridedama:
1. „Invaldos INVL” 2017 m. metinė informacija ir atsakingų asmenų patvirtinimas.
2. „Invaldos INVL” įstatų projektas.
3. Akcijų suteikimo taisyklės.
4. Audito komiteto ataskaita.

2017 m. balandžio 28 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „INVALDA INVL“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PRIIMTI SPRENDIMAI

2017 m. balandžio  28 d. įvykusio visuotinio AB „Invalda INVL“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Konsoliduoto ir Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir Bendrovės 2016metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).

4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip (tūkst. eurų):

1)  ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 28.642
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 4.770
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nominalios vertės konvertavimas į eurus; 0
4) pervedimai iš rezervų; 0
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); 0
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 33.412
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; 0
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; 0
11) pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms) ir kitiems tikslams; 0
12) nepaskirstytasis    pelnas   (nuostoliai)   ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 33.412

5. Valdybos narių rinkimas naujai kadencijai.
Perrinkti į akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai šiuos narius: Alvydą Banį, Indrę Mišeikytę ir Darių Šulnį.

6. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).

7. Audito komiteto narių rinkimas naujai kadencijai.
Į akcinės bendrovės „Invalda INVL“ audito komitetą  4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti du nepriklausomus narius:  Dangutę Pranckėnienę ir Tomą Bubiną.

8. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.
Už darbą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

9. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2017 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
2017 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2020 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 130 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

10. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 10 013 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:
1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2016 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

Priedai:
Invalda INVL metine audituota informacija_2016
Audito komiteto ataskaita
Audito komiteto nuostatai

2016 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

2015 m. spalio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

2014 m. gruodžio 23 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

2014 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

2014 m. vasario 5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

2013 m. rugpjūčio 30 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

2013 m. gegužės 28 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

2013 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

2013 m. balandžio 9 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

2012 m. lapkričio 20 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „INVALDA“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2012 m. lapkričio 20 d. įvykęs neeilinis visuotinis AB „Invalda“ akcininkų susirinkimas nusprendė pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ atskyrimo sąlygų parengimui ir pavedė valdybai parengti atskyrimo sąlygas, o taip pat pasirašyti šių sąlygų parengimui bei įvertinimui reikalingas sutartis bei atlikti kitus su atskyrimu susijusius teisės aktuose numatytus veiksmus.

Taip pat susirinkimas 2012 – 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinko UAB „PricewaterhouseCoopers” ir nustatė atlyginimą už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą po 111.000 Lt (vieną šimtą vienuolika tūkstančių litų) (32.148 eurų) plius PVM. Jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos, audito įmonei būtų mokamas papildomas atlyginimas, kuris būtų nustatomas pagal UAB „PricewaterhouseCoopers” darbuotojų valandinius įkainius.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas [email protected]

2012 m. gegužės 24 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „INVALDA“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2012 m. gegužės 24 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant akcijas, nuspręsta:
1. Sumažinti AB „Invalda“ įstatinį kapitalą, siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas savas akcijas. Įstatinis kapitalas mažinamas 5 755 794 (penkiais milijonais septyniais šimtais penkiasdešimt penkiais tūkstančiais septyniais šimtais devyniasdešimt keturiais) litais, anuliuojant 5 755 794 (penkis milijonus septynis šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės bendrovės akcijas. Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Invalda“ įstatinį kapitalą sudarys 51 802 146 (penkiasdešimt vienas milijonas aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši) litai. Jis bus padalytas į 51 802 146 (penkiasdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt šešias)  paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

2. Dėl bendrovės įstatų pakeitimo nuspręsta:
2.1. Patvirtinti pakeistus AB „Invalda“ įstatus, bendrovės įstatų 12 ir 15 punktus išdėstant sekančiai:
„12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 51 802 146 (penkiasdešimt vienas milijonas aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši) litai.“
„15. Bendrovės įstatinis padalytas į 51 802 146 (penkiasdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas.“
2.2. Įgalioti prezidentą Dalių Kaziūną pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.
Įstatų projektas pridedamas.

3. Dėl savų akcijų supirkimo nuspręsta:
3.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.
1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų, kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii) sumažinti bendrovės valdomo turto vertės nuolaidą, lyginant su esama jos akcijų kaina rinkoje.
2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 eurai (17,26 lito), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
3.2. Pavesti bendrovės valdybai laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas [email protected]

2012 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „INVALDA“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2012 m. balandžio 30 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

1. Susipažinta su auditoriaus išvada ir audito komiteto veiklos ataskaita.

2. Susipažinta su 2011 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.

3. Patvirtintos bendrovės ir konsoliduotos 2011 m. metinės finansinės ataskaitos.

4. Patvirtintas bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje:0 litų (0 eurų);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 274 870 348 litų (79 607 955 eurų);
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 litų (0 eurų);
4) pervedimai iš rezervų: 0 litų (0 eurų);
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 litų (0 eurų);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 274 870 348 litų (79 607 955 eurų);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 5 755 794 litų   (1 666 993 eurų);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 269 114 554 litų (77 940 962 eurų);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus:0 litų (0 eurų);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 litų (0 eurų);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams,darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 litų (0 eurų);
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus:0 litų (0 eurų).

5. Nuspręsta:
5.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.
1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų, kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii) sumažinti skirtumą tarp esamos akcijų kainos rinkoje ir bendrovės valdomo turto vertės.
2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 eurai (17,26 lito), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
5.2. Pavesti bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

6. Akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos nariu iki esamos valdybos kadencijos pabaigos išrinkta Indrė Mišeikytė.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas [email protected]

2011 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „INVALDA“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2011 m. balandžio 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

1. Susipažinta su auditoriaus išvada ir audito komiteto veiklos ataskaita.

2. Susipažinta su 2010 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.

3. Patvirtintos bendrovės ir konsoliduotos 2010 m. metinės finansinės ataskaitos.

4. Patvirtintas bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
1)  ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje:  0 LTL (0 EUR);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): -10 471 004 LTL (-3 032 612 EUR);
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai):  0 LTL (0 EUR);
4) pervedimai iš rezervų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR)
– iš rezervo savoms akcijoms įsigyti:  0 LTL (0 EUR);
– iš  privalomojo rezervo:  0 LTL (0 EUR);
– iš akcijų priedų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR);
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):  0 LTL (0 EUR);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso:  0 LTL (0 EUR);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą:  0 LTL (0 EUR);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 LTL (0 EUR);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus:  0 LTL (0 EUR);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti:  0 LTL (0 EUR);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 LTL (0 EUR);
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus:  0 LTL (0 EUR).

5. Akcinės bendrovės „Invalda“ nepriklausomu audito komiteto nariu iki audito komiteto kadencijos pabaigos išrinktas Vaidas Savukynas.

6. Patvirtinta nauja akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių redakcija.

7. Už darbą akcinės bendrovės „Invalda“ audito komitete nustatytas ne didesnis nei 500 litų per valandą atlyginimas. Bendrovės valdybai pavesta nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. ( 8 5) 275 2776

2010 m. rugpjūčio 6 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

 

NEEILINIO VISUOTINIO AB „INVALDA“ AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2010 m. rugpjūčio 6 d. įvykusiame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 5 p. ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 str. 4 d., atsižvelgiant į akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos pasiūlymą, kuris yra pagrįstas Audito komiteto 2010 m. liepos 10 d. rekomendacija dėl audito įmonės:
1. 2010 – 2011 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers”, kurios kodas 111473315, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J.Jasinskio g. 16 B, audito įmonės pažymėjimo Nr. 001273.
2. Nustatyti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas:
2.1. pagrindinis atlyginimas už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą – po 124.000 Lt (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai litų, į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka);
2.2. jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos, audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis uždarosios akcinės bendrovės „PricewaterhouseCoopers” darbuotojų, kurie dalyvauja suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais;
2.3. papildomas atlyginimas mokamas suteikus papildomas paslaugas.

2. Dėl 25 mln. litų nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos sąlygų dalinio pakeitimo.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 56 str. 4 d. 5 p. reikalavimą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime išleisti konvertuojamąsias obligacijas nurodyti palūkanų mokėjimo tvarką, dalinai pakeisti 2008 m. lapkričio 14 d. neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimą pirmuoju darbotvarkės klausimu (2010 m. sausio 30 d. redakcija), reglamentuojantį palūkanų mokėjimo tvarką ir sprendimo 1 d. c punkto iii ir iv papunkčius išdėstyti nauja redakcija:
iii) nuo 2010 m. liepos 1 d.  iki 2011 m. birželio 30 d. 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už kalendorinį mėnesį, pradedant 2010 m. liepos 1 d., sumokamos einamojo kalendorinio mėnesio paskutinę darbo dieną;
iv) obligacijų išpirkimo atveju palūkanos už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. sumokamos 2012 m. liepos 1 dieną.
Visų šios emisijos konvertuojamųjų obligacijų savininko – UAB „RB finansai“, pritarimas naujai sprendimo dalies redakcijai yra gautas.

3. Dėl 7,44 mln. litų nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos sąlygų dalinio pakeitimo.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 56 str. 4 d. 5 p. reikalavimą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime išleisti konvertuojamąsias obligacijas nurodyti palūkanų mokėjimo tvarką, dalinai pakeisti 2010 m. sausio 30 d. neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, reglamentuojantį palūkanų mokėjimo tvarką ir sprendimo 3 d. c punkto ii ir iii papunkčius išdėstyti nauja redakcija:
ii) nuo 2010 m. liepos 1 d.  iki 2011 m. birželio 30  d. 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už kalendorinį mėnesį, pradedant 2010 m. liepos 1 d., sumokamos einamojo kalendorinio mėnesio paskutinę darbo dieną;
iii) obligacijų išpirkimo atveju palūkanos už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. sumokamos 2012 m. liepos 1 dieną.
Visų šios emisijos konvertuojamųjų obligacijų savininko – UAB „DIM investment“, pritarimas naujai sprendimo dalies redakcijai yra gautas.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776

 

2010 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „INVALDA“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2010 m. balandžio 30 d. įvykusiame AB „Invalda“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime:

1. Susipažinta su auditoriaus išvada ir audito komiteto veiklos ataskaita.

2. Susipažinta su 2009 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.

3. Patvirtintos bendrovės ir konsoliduotos 2009 m. metinės finansinės ataskaitos.

4. Patvirtintas bendrovės 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 1.593.530 Lt (461.518 EUR);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): -121.797.465 Lt (-35.274.984 EUR);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 Lt (0 EUR);
4) pervedimai iš rezervų: 120.203.935 Lt (34.813.466 EUR)
– iš rezervo savoms akcijoms įsigyti: 69.126.339 Lt (20.020.372 EUR);
– iš  privalomojo rezervo: 4.256.885 Lt (1.232.879 EUR);
– iš akcijų priedų: 46.820.711 Lt (13.560.215 EUR)
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti:  0 Lt (0 EUR);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 0 Lt (0 EUR);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt (0 EUR);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt (0 EUR);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt (0 EUR);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt (0 EUR);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 Lt (0 EUR);
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0 Lt (0 EUR).
Dividendų už 2009 m. neskirti.

5. Į akcinės bendrovės „Invalda“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Vytautą Bučą, Darių Šulnį ir Dalių Kaziūną.

6. Į akcinės bendrovės „Invalda“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai perrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

7. Patvirtinti Grupės darbuotojų akcijų opcionų politiką.

Po eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo įvykusiame AB „Invalda“ valdybos posėdyje, valdybos pirmininku perrinktas Vytautas Bučas.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776

2010 m. sausio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „INVALDA“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2010 m. sausio 30 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime nuspręsta:

1. Dalinai pakeisti 2008 m. lapkričio 14 d. visuotinio  akcininkų susirinkimo sprendimą pirmuoju darbotvarkės klausimu ir išdėstyti jį taip:
„Išleisti neviešą 25 000 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją.
Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius – 250 000 vienetų, vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė – 100 litų.
Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę:
a) gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos);
ir/arba
b) pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie 18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio apvalinimo taisyklę) bei gauti žemiau aptartas palūkanas, kurios apskaičiuojamos pagal formulę:
P = SUM (i=1,…..,n) [Di * A * (1+0,099/365*S)],
Kur:
P – palūkanos;
Di – i-tasis pinigų srautas vienai paprastajai vardinei AB „Invalda“ akcijai, tenkantis obligacijų galiojimo metu (pinigų srautas – paskirti dividendai arba/ir priklausančios išmokos mažinant įstatinį kapitalą);
A – keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas santykiu 100/5,5 gautų akcijų skaičius;
S – dienų skaičius, skaičiuojamas nuo 31-os kalendorinės dienos, kada atsirado prievolė išmokėti pinigų srautus iki obligacijų galiojimo pabaigos;
c) palūkanos mokamos žemiau nustatyta tvarka:
i) 2010 m. liepos 1 d. išmokamos 2009 m. gruodžio 31 d. priskaičiuotos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės. Nuo palūkanų sumos, priskaičiuotos 2009 m. gruodžio 31 d., už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. skaičiuojamos ir 2010 m. liepos 1 d.  sumokamos papildomos 9,9 proc. palūkanos;
ii) 2010 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d.;
iii) 2011 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės, už laikotarpį nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d.;
iv) obligacijų išpirkimo atveju 2012 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, , kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.;
v) obligacijų konvertavimo į akcijas atveju, akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dienai palūkanos apskaičiuojamos pagal b punkte pateiktą formulę. Jeigu tokiu būdu apskaičiuotos palūkanos viršija pagal ii ir iii papunkčius išmokėtas palūkanas, akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dieną obligacijų savininkui papildomai išmokamas  skirtumas tarp pagal b punktą priskaičiuotų palūkanų ir pagal ii ir iii papunkčius išmokėtų palūkanų. Jeigu pagal b punktą priskaičiuotos palūkanos yra mažesnės nei pagal ii ir iii papunkčius išmokėtos palūkanos, obligacijų savininkas skirtumą, susidariusį tarp pagal ii ir iii papunkčius sumokėtų palūkanų ir pagal b punkte nurodytą formulę priskaičiuotų palūkanų sumoka AB „Invalda“ per 5 (penkias) darbo dienas nuo akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dienos.
Konvertuojamųjų obligacijų savininkui bus įkeistas žemiau nurodytas turtas:
– pirminiu įkeitimu 99 990 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Sanitas“ (kodas 134136296)
akcijų. Bendra įkeičiamų akcijų vertė Šalių susitarimu yra 1 499 850 (vienas milijonas keturi šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt) litų. Akcijos įkeičiamos įkeitimo lakštais;
– pirminiu įkeitimu 33 265 440 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ (kodas 152105644) akcijų, kas sudaro 100 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų skaičiaus. Bendra įkeičiamų akcijų vertė Šalių susitarimu yra 49 000 000 litų. Akcijos įkeičiamos įkeitimo lakštais;
– pirminiu įkeitimu 990 000 paprastųjų vardinių uždarosios akcinės bendrovės „Naujoji švara“ (kodas 125235345) akcijų, kas sudaro 100 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų skaičiaus. Bendra įkeičiamų akcijų vertė Šalių susitarimu yra 2 000 000 litų. Akcijos įkeičiamos įkeitimo lakštais;
– antriniu įkeitimu 6 972 000 paprastųjų vardinių UAB „Sago“ (kodas 301206878) akcijų, kas sudaro 100 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų skaičiaus. Bendra įkeičiamų akcijų vertė Šalių susitarimu yra 1 litas. Akcijos įkeičiamos įkeitimo lakštais;
– pirminiu įkeitimu 4 282 000 paprastųjų vardinių UAB „INTF investicija“ (kodas 300643227) akcijų, kas sudaro 100 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų skaičiaus. Bendra įkeičiamų akcijų vertė Šalių susitarimu yra 1 litas. Akcijos įkeičiamos įkeitimo lakštais;
– pirminiu įkeitimu reikalavimo teisė į 625/811 dalį 7 977 951,60 litų paskolos, kas sudaro 6 548 019 litus, pagal AB „Invalda“ ir akcinės bendrovės „Sanitas“ (kodas 134136296) 2008  m. gruodžio 31 d. sudarytą Sutartį. Reikalavimo teisė įkeičiama įkeitimo lakštu;
– antriniu įkeitimu reikalavimo teisė į 10 906 507,76 litus pagal AB „Invalda“ ir akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ (kodas 152105644) sudarytas paskolų sutartis:  2008 m. gruodžio 31 d. – 3 992 048,32 litai; 2009 m. balandžio 30 d. – 130 000 litų; 2009 m. birželio 17 d. – 1 660 286,97 litai; 2009 m. rugsėjo 16 d. – 948 881,80 litų; 2009 m. gruodžio 15 d. – 3 472 873,40 litų; 2009 m. gruodžio 31 d. –
702 417,27 litų. Reikalavimo teisė įkeičiama įkeitimo lakštu;
– antriniu įkeitimu reikalavimo teisė į 10 308 356,10 litus pagal AB „Invalda“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Naujoji švara“ (kodas 125235345) sudarytas Paskolos sutartis: 2008 m. gruodžio 31 d. – 774 000 litai; 2008 m. lapkričio 13 d. – 4 676 178,74 litai; 2008 m. lapkričio 13 d. – 435 555,93 litai; 2009 m. sausio 5 d. – 33 400 litai; 2009 m. sausio 12 d. – 35 000 litų; 2009 m. sausio 13 d. – 726 000 litų; 2009 m. sausio 19 d. – 485 000 litų; 2009 m. vasario 3 d. – 60 000 litų; 2009 m. vasario 25 d. – 37 612,05 litai; 2009 m. gruodžio 31 d. –
3 045 609,38 litai. Reikalavimo teisė įkeičiama įkeitimo lakštu;
–  AB „Invalda“ ir konvertuojamųjų obligacijų savininko sutarimu įkeitimo objektas gali būti pakeistas.
Konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos:
Galutinis terminas, per kurį obligacijos investuotojo pareiškimu gali būti keičiamos į akcijas – iki 2012 m. liepos 1 d.
Investuotojas, įsigijęs visą obligacijų emisiją ir norintis, kad visos jam priklausančios obligacijos būtų pakeistos į akcijas, šią teisę iki 2012 m. balandžio 2 d. gali įgyvendinti bet kada, pateikdamas AB „Invalda“ rašytinį pranešimą. Tokio rašytinio pranešimo pateikimo diena laikoma obligacijų išpirkimo termino pabaiga. AB „Invalda“ visą investuotojui priklausančią obligacijų emisiją įsipareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos.
Jeigu investuotojas yra įsigijęs dalį obligacijų emisijos ir nori jas visas ar dalį pakeisti į akcijas, arba investuotojas yra įsigijęs visą obligacijų emisiją ir nori į akcijas pakeisti tik dalį jam priklausančių obligacijų, rašytinį pranešimą  AB „Invalda“ jis pateikia 2012 m. balandžio 2 d. Šiuo atveju obligacijų išpirkimo termino pabaiga yra 2012 m. liepos 1 d.
Iki 2012 m. balandžio 2 d. (įskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB „Invalda“ pranešimo dėl  obligacijų ar jų dalies keitimo į akcijas, obligacijos ar jų dalis į akcijas nekeičiamos, o investuotojo turimos obligacijos išperkamos 2012 m. liepos 1 d.
Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:
– klasė – paprastosios vardinės akcijos;
– maksimalus akcijų skaičius, į kurį gali būti pakeistos obligacijos – 4 545 455 akcijos;
– nominali vertė – 1 (vienas) litas;
– suteikiamos teisės – visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 25 000 000 litų nominalios vertės neviešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 4 545 455 litų suma.
AB „Invalda“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma.
AB „Invalda“ valdybai, pasibaigus šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui ir jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas, pavedama AB „Invalda” įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų
skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos“

2. Dalinai pakeisti 2008 m. lapkričio 14 d. visuotinio  akcininkų susirinkimo sprendimą trečiuoju darbotvarkės klausimu ir išdėstyti jį taip:
„3. Dėl neviešos 50 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.
Išleisti neviešą 50 000 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją.
Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius – 500 000 vienetų, vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė – 100 litų.
Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę:
– gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos). Palūkanos sumokamos obligacijų išpirkimo dieną;
ir/arba
– pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie 18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio apvalinimo taisyklę) bei gauti 9,9 proc. metines palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos), priskaičiuotas 2010 m. sausio mėn. 7 dienai (įskaitytinai). Nuo 2010 m. sausio 8 dienos palūkanos neskaičiuojamos, su sąlyga, kad bus priimtas sprendimas išleisti naują 7 440 000 litų nominalios vertės obligacijų emisiją ir teisė ją įsigyti suteikta UAB „DIM investment“.
Konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos:
Galutinis terminas, per kurį obligacijos investuotojo pareiškimu gali būti keičiamos į akcijas – iki 2010 m. liepos 1 d.
Investuotojas, įsigijęs visą obligacijų emisiją ir norintis, kad visos jam priklausančios obligacijos būtų pakeistos į akcijas, šią teisę iki 2010 m. balandžio 2 d. gali įgyvendinti bet kada, pateikdamas AB „Invalda“ rašytinį pranešimą. Tokio rašytinio pranešimo pateikimo diena laikoma obligacijų išpirkimo termino pabaiga. AB „Invalda“ visą investuotojui priklausančią obligacijų emisiją įsipareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos.
Jeigu investuotojas yra įsigijęs dalį obligacijų emisijos ir nori jas visas ar dalį pakeisti į akcijas, arba investuotojas yra įsigijęs visą obligacijų emisiją ir nori į akcijas pakeisti tik dalį jam priklausančių obligacijų,
rašytinį pranešimą  AB „Invalda“ jis pateikia 2010 m. balandžio 2 d. Šiuo atveju obligacijų išpirkimo termino pabaiga yra 2010 m. liepos 1 d.
Iki 2010 m. balandžio 2 d. (įskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB „Invalda“ pranešimo dėl  obligacijų ar jų dalies keitimo į akcijas, obligacijos ar jų dalis į akcijas nekeičiamos, o investuotojo turimos obligacijos išperkamos 2010 m. liepos 1 d.
Pritarti AB „Invalda“ valdybos sprendimui užtikrinant įsipareigojimus Investuotojui, įsigijusiam visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas, įkeisti:
– arba paprastąsias vardines AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ akcijas;
– ir (arba) pirminiu arba antriniu įkeitimu paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ akcijas;
– ir (arba) paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Sanitas“ akcijas;
– ir (arba) bet kurį kitą turtą, dėl kurio įkeitimo šalys susitaria;
– įkeitimo objektas gali būti keičiamas šalių susitarimu;
Investuotojui įkeičiama tiek turto, kad pasirašytų obligacijų nominali vertė sudarytų 70 proc. viso investuotojui įkeisto turto rinkos vertės, kuri nustatoma Šalių susitarimu, Obligacijų pasirašymo sutarties sudarymo dienai.
Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:
– klasė – paprastosios vardinės akcijos;
– maksimalus akcijų skaičius, į kurį gali būti pakeistos obligacijos – 9 090 909 akcijos;
– nominali vertė – 1 (vienas) litas;
– suteikiamos teisės – visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 50 000 000 litų nominalios vertės neviešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 9 090 909 litų suma.
AB „Invalda“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma.
AB „Invalda“ valdybai, pasibaigus šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui ir jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas, pavedama AB „Invalda” įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų
skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos“.

3. Išleisti neviešą 7 440 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją.
Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius – 74 400 vienetų, vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė – 100 litų.
Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę:
a) gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos);
ir/arba
b) pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną  obligaciją tektų apie 18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio apvalinimo taisyklę) bei gauti žemiau aptartas palūkanas, kurios apskaičiuojamos pagal formulę:
P = SUM (i=1,…..,n) [Di * A * (1+0,099/365*S)],
Kur:
P – palūkanos;
Di – i-tasis pinigų srautas vienai paprastajai vardinei AB „Invalda“ akcijai, tenkantis obligacijų galiojimo metu (pinigų srautas – paskirti dividendai arba/ir priklausančios išmokos mažinant įstatinį kapitalą);
A – keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas santykiu 100/5,5 gautų akcijų skaičius;
S – dienų skaičius, skaičiuojamas nuo 31-os kalendorinės dienos, kada atsirado prievolė išmokėti pinigų srautus iki obligacijų galiojimo pabaigos;
c) palūkanos  mokamos žemiau nustatyta tvarka:
i) 2010 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios, atsižvelgiant į tai, kad palūkanų skaičiavimas už 50 mln. litų emisijos obligacijas  nutraukiamas 2010 m. sausio 7 dieną, palūkanos už šios emisijos obligacijas pradedamos skaičiuoti  nuo 2010 m. sausio 9 d. (įskaitytinai) ir skaičiuojamos iki 2010 m. birželio 30 d.;
ii) 2011 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už laikotarpį nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d.;
iii) obligacijų išpirkimo atveju 2012 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. liepos 1 d.;
iv) obligacijų konvertavimo į akcijas atveju, akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dienai palūkanos apskaičiuojamos pagal b punkte pateiktą formulę. Jeigu tokiu būdu apskaičiuotos palūkanos viršija pagal i ir ii papunkčius išmokėtas palūkanas, akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dieną obligacijų savininkui papildomai išmokamas  skirtumas tarp pagal b punktą priskaičiuotų palūkanų ir pagal i ir ii papunkčius išmokėtų palūkanų. Jeigu pagal b punktą priskaičiuotos palūkanos yra mažesnės nei pagal i ir ii papunkčius išmokėtos palūkanos, obligacijų savininkas skirtumą, susidariusį tarp pagal i ir ii papunkčius sumokėtų palūkanų ir pagal b punkte nurodytą formulę priskaičiuotų palūkanų sumoka AB „Invalda“ per 5 (penkias) darbo dienas nuo akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dienos.
Konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos:
Galutinis terminas, per kurį obligacijos investuotojo pareiškimu gali būti keičiamos į akcijas – iki 2012 m. liepos 1 d.
Investuotojas, įsigijęs visą obligacijų emisiją ir norintis, kad visos jam priklausančios obligacijos būtų pakeistos į akcijas, šią teisę iki 2012 m. balandžio 2 d. gali įgyvendinti bet kada, pateikdamas AB „Invalda“ rašytinį pranešimą. Tokio rašytinio pranešimo pateikimo diena laikoma obligacijų išpirkimo termino pabaiga. AB „Invalda“ visą investuotojui priklausančią obligacijų emisiją įsipareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos.
Jeigu investuotojas yra įsigijęs dalį obligacijų emisijos ir nori jas visas ar dalį pakeisti į akcijas, arba investuotojas yra įsigijęs visą obligacijų emisiją ir nori į akcijas pakeisti tik dalį jam priklausančių obligacijų, rašytinį pranešimą  AB „Invalda“ jis pateikia 2012 m. balandžio 2 d. Šiuo atveju obligacijų išpirkimo termino pabaiga yra 2012 m. liepos 1 d.
Iki 2012 m. balandžio 2 d. (įskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB „Invalda“ pranešimo dėl  obligacijų ar jų dalies keitimo į akcijas, obligacijos ar jų dalis į akcijas nekeičiamos, o investuotojo turimos obligacijos išperkamos 2012 m. liepos 1 d.
AB „Invalda“ įsipareigojimai investuotojui, įsigijusiam visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas, bus užtikrinti AB „Invalda“ ir/ar trečiųjų asmenų turto įkeitimu. Konkretus investuotojui įkeičiamas turtas bei jo įkeitimo tvarka bus nurodyta obligacijų pasirašymo sutartyje.
Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:
– klasė – paprastosios vardinės akcijos;
– maksimalus akcijų skaičius, į kurį gali būti pakeistos obligacijos – 1 352 727 akcijos;
– nominali vertė – 1 (vienas) litas;
– suteikiamos teisės – visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje.

4. Atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti 7 440 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos 74 400 vienetų obligacijų.
Teisę įsigyti visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas suteikti UAB „DIM investment“, kodas 301145749, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23.
Pirmumo teisės atšaukimo priežastis – užtikrinti lėšų, skirtų AB „Invalda“ įsipareigojimų pertvarkymui, pritraukimą.

5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 7 440 000 litų nominalios vertės neviešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 1 352 727 litų suma.
AB „Invalda“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma.
AB „Invalda“ valdybai, pasibaigus šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 3 dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui ir jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas, pavedama AB „Invalda” įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos

6. Nesvarstyti darbotvarkės klausimo dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto veiklos taisyklių naujai redakcijai.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776

2009 m. lapkričio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „INVALDA“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2009 m. lapkričio 30 d.  įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime nuspręsta:
1. Atšaukti audito įmonę UAB „Ernst & Young Baltic” 2009 m. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.
2. Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės auditoriumi 2009 m. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.
Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui apmokėti skirti 124 000 Lt (35 913 EUR), neįskaitant Lietuvoje taikomo PVM, kai oficialus Lietuvos banko nustatytas lito ir euro keitimo kursas yra atitinkamai 3,4528:1.
3. Atskirų įstatų punktų nekeisti, o tvirtinti naują AB „Invalda“ įstatų redakciją, kurią pavedama pasirašyti bendrovės prezidentui Dariui Šulniui (pridedama)
4. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių pakeitimui (pridedama)

2009 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „INVALDA“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2009 m. balandžio 30 d. įvykusiame AB „Invalda“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
1. Susipažinta su auditoriaus išvada.
2. Susipažinta su 2008 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.
3. Patvirtinta 2008 m. bendrovės ir konsoliduota finansinė atskaitomybė.
4. Patvirtintas bendrovės 2008 m. pelno paskirstymas:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 0 Lt (0 EUR)
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 1.593.530 Lt (461.518 EUR)
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 Lt (0 EUR)
4) Pervedimai iš rezervų: 0 Lt (0 EUR)
5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 1.593.530 Lt (461.518 EUR)
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt (0 EUR)
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt (0 EUR)
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt (0 EUR)
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
11) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 Lt (0 EUR)
12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 1.593.530 Lt (461.518 EUR)
5. Atšaukta grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politika.
6. Atšaukta išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politika.
7. Atšaukta išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politika.
8. Atšauktas sprendimas įsigyti savas akcijas.

2008 m. lapkričio 14 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2008 m. liepos 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2008 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2007 m. rugsėjo 26 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2007 m. gegužės 11 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2007 m. sausio 26 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2006 m. birželio 19 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2006 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2006 m. sausio 12 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2005 m. lapkričio 21 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2005 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2004 m. rugsėjo 16 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2004 m. kovo 22 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2003 m. rugsėjo 17 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2003 m. balandžio 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2002 m. balandžio 25 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas