INVL Logo

VEIKLOS RODIKLIŲ FORMULĖS

Remiantis gairėmis „Alternatyvūs veiklos rodikliai“, kurias 2015 m. parengė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, ir kurios įsigaliojo  2016 m. liepos 3 d., pateikiame bendrovės naudojamų rodiklių apibrėžimus:

 

 • Buhalterinė akcijos vertė – grupės nuosavo kapitalo dydis, padalintas iš akcijų skaičiaus  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neįskaitant savų akcijų.

Buhalterinė akcijos vertė =  Grupės nuosavo kapitalo dydis / Akcijų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neįskaitant savų akcijų

Buhalterinė akcijos vertė parodo likutinę vertę akcininkui likvidavus visą turtą ir padengus visus įsipareigojimus.

 

 • Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) – akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir vienai akcijai tenkančios grynosios turto vertės santykis.

Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) = Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje / Vienai akcijai tenkanti grynoji turto vertė

Kainos ir buhalterinės vertės santykis lygina akcijos rinkos kainą ir buhalterinę vertę. Tai parodo, kokiu santykiu įmonės vertinimas yra padengtas akcininkams tenkančiu nuosavu kapitalu.

 

 • Nuosavybės grąža (ROE) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio nuosavo kapitalo santykis, išreikštais procentais.                                                                                    

Nuosavybės grąža (ROE) (išraiška procentais) = Ataskaitinio laikotarpio pelnas / Vidutinis nuosavas kapitalas 

Nuosavybės grąža neįtraukia vardiklyje skolos ir lygina grynąjį pelną su nuosavu kapitalu. Rodiklis matuoja grąžą, tenkančią akcininkų investicijai ir yra naudingas lyginant Grupės ir konkurentų pelningumą.

 

 • Vidutinis nuosavas kapitalas – nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.

Vidutinis nuosavas kapitalas = (nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžioje + nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) / 2

 

 • Bendrasis likvidumo koeficientas – trumpalaikio turto ir trumpalaikio įsipareigojimo santykis.

Bendrasis likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikis įsipareigojimas

Bendras likvidumo koeficientas yra rodiklis naudojamas nustatyti skolininkų gebėjimą padengti trumpalaikius įsipareigojimus be išorinio kapitalo pritraukimo.

 

 • Grynasis pelningumas – grynojo  pelno ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.

Grynasis pelningumas = Grynasis pelnas / Pardavimai

Grynasis pelningumas procentine išraiška parodo grynąjį pelną tenkantį pardavimams. Taip pat iš rodiklio galima spręsti kokiu santykiu pardavimo pajamos virsta pelnu.

 

 • Skolos koeficientas – tai yra visų įsipareigojimų ir viso turto santykis.

Skolos koeficientas = Visi įsipareigojimai / Visas turtas

Skolos koeficientas yra finansinis rodiklis, lyginantis įmonės skolas su jos visu turtu. Šis koeficientas parodo, kokia įmonės turto dalis yra finansuota iš skolintų lėšų.

 

 • Skolos – nuosavybės koeficientas – visų įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis.

Skolos – nuosavybės koeficientas =Visi įsipareigojimai / Nuosavas kapitalas

Skolos – nuosavybės koeficientas yra apskaičiuojamas padalinant įmonės turimas skolas iš nuosavo kapitalo. Šis rodiklis yra naudojamas vertinant įmonės turimų skolų įtaką.

 

 • Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) – akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padalinta iš grynojo pelno, tenkančio vienai akcijai (EPS).

  Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) =Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje/ Grynasis pelnas akcijai (EPS)

Skaičiuojant kainos ir pelno vienai akcijai santykį (P/E) reikia dalinti akcijos kainą iš pelno tenkančio vienai akcijai. Rodiklis naudojamas palyginti bendrovę su jos pačios istoriniais rodikliais arba lyginti rinkas vienas su kitomis arba per tam tikrą laiko periodą.

 

 • Grynasis pelnas akcijai (angl. EPS, Earnings per share) – rodiklis, priskiriamas investicinių (vertės) rodiklių grupei. Šis rodiklis parodo, kokia įmonės pelno dalis tenka vienai paprastajai akcijai. Vertinant rodiklį galioja taisyklė, kuo jo reikšmė didesnė tuo geriau. Tiesa, būtina atkreipti dėmesį, kad skirtingose veiklos šakose EPS rodikliai gali stipriai skirtis.

Grynasis pelnas akcijai (EPS) =Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / Ataskaitiniu periodu esantis vidutinis akcijų skaičius.
Šio rodiklio detalus skaičiavimas atskleidžiamas finansinių ataskaitų pastabose.

 

 • Sudėtinė metinė augimo norma (angl. CAGR)

 

 

 

Sudėtinė metinė augimo norma (CAGR) yra išlygintas metinis augimo tempas, kuris suteikia nuoseklų įmonės ar investicijos augimo rodiklį per tam tikrą laikotarpį. Jis nurodo pastovų metinį tempą, kuriuo įmonė ar investicija augo, jei augimas kiekvienais metais būtų buvęs toks pats, nepaisant svyravimų ar kintamumų.