INVL Logo

PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS

Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai

tūkst. eurų Grupės Bendrovės
2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m.
Ilgalaikis turtas 80 665 115 961 83 737 120 933
Trumpalaikis turtas 9 715 16 064 1 672 4 796
Nuosavas kapitalas 83 357 121 355 83 157 121 207
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 783 5 678 1 458 2 978
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 240 4 992 794 1 544
Rezultatas prieš apmokestinimą 5 329 39 595 5 209 38 879
Grynasis rezultatas 5 373 37 479 5 329 37 453
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams 5 329 37 453  –  –

 

AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. Eurų Vertinimo kriterijus 2020-12-31 2021-12-31
Investicijos į valdymo verslą Nuosavybės metodas 13 390 24 473
Investicijos į „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (neįskaitant įsipareigojimo investuoti) Grynojo turto tikroji vertė 7 492 15 597
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“ (įskaitant suteiktas paskolas) Biržos kaina 9 228* 4 402
Investicijos į Moldova -Agroindbank Lyginamųjų daugiklių metodas 7 352 15 723
Investicijos į „INVL Technology“ Biržos kaina 3 808 5 134
Investicija į investicinį fondą Grynojo turto tikroji vertė 1 335 1 370
Investicijos į „Litagra“ (įskaitant suteiktas paskolas)  Diskontuotų pinigų srautų ir
lyginamojo metodo derinys
18 085 20 318
Investicijos į Šiaulių Banką Biržos kaina (2021 m. įskaitant išankstinio sandorio vertę pagal jo vertinimo modelį, paremta biržos kaina) 16 409 26 400
Investicijos į „Inservis“ Sandorio kaina. (2020 m. diskontuoti pinigų srautai) 5 775 7 244
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas) Grynojo turto tikroji vertė 422 30
Kitas turtas, kitos investicijos Balansinė vertė 811 1 322
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai Balansinė vertė 762 716
Turtas iš viso Balansinė vertė 85 409 125 726
Įsipareigojimai Balansinė vertė 2 252 4 522
Grynųjų aktyvų vertė Balansinė vertė 83 157 121 207
Grynųjų aktyvų vertė akcijai Balansinė vertė 7.11 10.32