INVL Logo

PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS

Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai

tūkst. eurų Bendrovės Grupės
2022 m. 6 mėn. 2023 m. 6 mėn. 2022 m. 6 mėn. 2023 m. 6 mėn.
Ilgalaikis turtas 102 273 132 224 101 109 125 156
Trumpalaikis turtas 4 523 4 685 11 592 17 578
Nuosavas kapitalas 101 424 129 792 101 542 17 578
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 157 1 914 3 867 2 755
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 215 5 203 7 292 10 187
Rezultatas prieš apmokestinimą (14 468) (1 913) (14 633) (1 913)
Grynasis rezultatas (12 662) (1 406) (12 633) (1 406)
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams (12 662) (1 406)

 

AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. Eurų Vertinimo kriterijus 2022-06-31 2023-06-31
Investicijos į valdymo verslą ir gyvybės draudimą Nuosavybės metodas ir tikroji vertė 65 621 75 374
Kitos investicijos Tikroji vertė 36 569 56 783
Gautinos sumos Amortizuota savikaina 3 832 4 029
Kitas turtas Likutinė vertė 306 420
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai Amortizuota savikaina 468 303
Turtas iš viso Balansinė vertė 106 796 136 909
Įsipareigojimai Savikaina 5 372 (7 117)
Grynųjų aktyvų vertė Balansinė vertė 101 424 129 792
Grynųjų aktyvų vertė akcijai Balansinė vertė 8.58 10.98