INVL Logo

PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS

Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai

tūkst. eurų Grupės Bendrovės
2021 m. 6 mėn. 2022 m.6 mėn. 2021 m. 6 mėn. 2022 m. 6 mėn.
Ilgalaikis turtas 84 379 100 671 87 258 102 273
Trumpalaikis turtas 20 019 12 143 12 464 4 523
Nuosavas kapitalas 96 869 101 542 96 732 101 424
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 470 3 867 2 217 1 157
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 059 7 405 773 4 215
Rezultatas prieš apmokestinimą 14 039 (14 843) 13 823 (14 468)
Grynasis rezultatas 13 062 (12 633) 13 047 (12 662)
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams 13 047 (12 662)  –  –

 

AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. Eurų Vertinimo kriterijus 2021-06-30 2022-06-30
Investicijos į valdymo verslą Nuosavybės metodas 14 264 14 264
Investicijos į „INVL Life“ Nuosavybės metodas 51 357
Kitos investicijos Tikroji vertė 74 263 36 569
Gautinos sumos Balansinė vertė 5 356 3 832
Kitas turtas Balansinė vertė 165 306
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai Balansinė vertė 5 674 468
Turtas iš viso Balansinė vertė 99 722 106 796
Įsipareigojimai Balansinė vertė 2 990 5 372
Grynųjų aktyvų vertė Balansinė vertė 96 732 101 424
Grynųjų aktyvų vertė akcijai Balansinė vertė 8,23 8,58