INVL Logo

PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS

Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai

tūkst. eurų Bendrovės Grupės
2023 m. 3 mėn. 2024 m. 3 mėn. 2023 m. 3 mėn. 2024 m. 3 mėn.
Ilgalaikis turtas 134 725 214 740 122 935 213 462
Trumpalaikis turtas 3 488 7 222 22 486 10 184
Nuosavas kapitalas 131 665 182 825 131 665 182 825
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 312 3 081 3 417 4 245
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 236 36 056 10 339 36 576
Rezultatas prieš apmokestinimą 1 048 4 834 1 005 4 899
Grynasis rezultatas 1 142 4 676 1 142 4 676
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas, EUR 0,10 0,39

 

AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. eurų Vertinimo kriterijus 2023-03-31 2024-03-31
Investicijos į strateginį verslą Nuosavybės metodas 16 205 11 670
Kitos nuosavos investicijos Tikroji vertė 118 447 203 016
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentaiautinos sumos Amortizuota savikaina 158 133
Kitas turtas Amortizuota savikaina / Likutinė vertė 3 403 7 143
Turtas iš viso Balansinė vertė 138 213 221 962
Įsipareigojimai Savikaina -6 548 -39 137
Grynųjų aktyvų vertė Balansinė vertė 131 665 182 825
Grynųjų aktyvų vertė akcijai Balansinė vertė 11,14 15,23