INVL Logo

PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS

Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai

tūkst. eurų Bendrovės Grupės
2022 m. 9 mėn. 2023 m. 9 mėn. 2022 m. 9 mėn. 2023 m. 9 mėn.
Ilgalaikis turtas 102 687 137 103 101 521 129 061
Trumpalaikis turtas 3 890 3 757 10 862 17 794
Nuosavas kapitalas 101 681 135 594 101 816 135 594
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 099 1 873 3 740 2 614
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 797 3 393 6 827 8 647
Rezultatas prieš apmokestinimą (14 278) (3 085) (14 504) 3 106
Grynasis rezultatas (12 420) 3 626 (12 374) 3 626
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams (12 420) 3 626

 

AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. Eurų Vertinimo kriterijus 2022-09-30 2023-09-30
Investicijos į valdymo verslą ir gyvybės draudimą Nuosavybės metodas ir tikroji vertė 67 490 78 006
Kitos investicijos Tikroji vertė 35 121 59 037
Gautinos sumos Amortizuota savikaina 3 363 3 100
Kitas turtas Likutinė vertė 280 398
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai Amortizuota savikaina 323 319
Turtas iš viso Balansinė vertė 106 577 140 860
Įsipareigojimai Savikaina (4 896) (5 266)
Grynųjų aktyvų vertė Balansinė vertė 101 681 135 594
Grynųjų aktyvų vertė akcijai Balansinė vertė 8.60 11.29