INVL Logo

PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS

Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai

tūkst. eurų Grupės Bendrovės
2021 m. 3 mėn. 2022 m. 3 mėn. 2021 m. 3 mėn. 2022 m. 3 mėn.
Ilgalaikis turtas 79 349 109 104 80 746 111 637
Trumpalaikis turtas 14 472 15 556 7 700 6 001
Nuosavas kapitalas 86 231 113 280 86 024 113 115
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 936 5 049 1 592 2 089
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 654 6 268 830 2 434
Rezultatas prieš apmokestinimą 2 988 (9 323) 2 978 (9 009)
Grynasis rezultatas 2 847 (8 109) 2 840 (8 126)
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams 2 840 (8 126)  –  –

 

AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. Eurų Vertinimo kriterijus 2021-03-31 2022-03-31
Investicijos į valdymo verslą Nuosavybės metodas 12 245 15 062
Investicijos į „INVL Life“ Nuosavybės metodas 49 928
Kitos investicijos Tikroji vertė 68 411 46 558
Gautinos sumos Balansinė vertė 1 912 5 805
Kitas turtas Balansinė vertė 118 123
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai Balansinė vertė 5 760 162
Turtas iš viso Balansinė vertė 88 446 117 638
Įsipareigojimai Balansinė vertė (2 422) (4 523)
Grynųjų aktyvų vertė Balansinė vertė 86 024 113 115
Grynųjų aktyvų vertė akcijai Balansinė vertė 7,36 9,63