INVL Logo

PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS

Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai

tūkst. eurų Grupės Bendrovės
2020 m. 9 mėn. 2021 m. 9 mėn. 2020 m. 9 mėn. 2021 m. 9 mėn.
Ilgalaikis turtas 71 336 91 514 74 309  98 236
Trumpalaikis turtas 10 151 19 809 2 275 10 930
Nuosavas kapitalas 75 004 103 287 74 807 103 137
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 200 4 851 1 038 2 620
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 283 3 185 739 3 409
Rezultatas prieš apmokestinimą (3 387) 20 931 (3 466) 20 601
Grynasis rezultatas (2 952) 19 446 (2 993) 19 418
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams (2 993) 19 418  –  –

 

AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. Eurų Vertinimo kriterijus 2020-09-30 2021-09-30
Investicijos į valdymo verslą Nuosavybės metodas 12 916 18 733
Investicijos į „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (neįskaitant įsipareigojimo investuoti) Grynojo turto tikroji vertė 6 743 11 084
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“ Biržos kaina 8 869* 4 364
Investicijos į Moldova -Agroindbank Lyginamųjų daugiklių metodas 6 570 10 195
Investicijos į „INVL Technology“ Biržos kaina 3 733 4 984
Investicija į investicinį fondą Grynojo turto tikroji vertė 1 290* 1 397
Investicijos į „Litagra“  Diskontuotų pinigų srautų  ir lyginamojo metodo derinys (2020 m. lyginamųjų daugiklių metodas) 15 543 17 440
Investicijos į Šiaulių Banką Biržos kaina 13 871 24 745
Investicijos į „Inservis“ Diskontuoti pinigų srautai (2020 m. lyginamųjų daugiklių metodas) 4 251 5 541
Investicijos į kitas dukterines įmones Grynojo turto tikroji vertė 479 31
Kitas turtas, kitos investicijos Balansinė vertė 1 869 6 306
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai Balansinė vertė 450 4 346
Turtas iš viso Balansinė vertė 76 584 109 166
Įsipareigojimai Balansinė vertė 1 777 6 029
Grynųjų aktyvų vertė Balansinė vertė 74 807 103 137
Grynųjų aktyvų vertė akcijai Balansinė vertė 6,40 8,78