INVL Logo

PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS

Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai

tūkst. eurų Bendrovės Grupės
2021 m. 9 mėn. 2022 m.9 mėn. 2021 m. 9 mėn. 2022 m. 9 mėn.*
Ilgalaikis turtas 98 236 98 912 91 514 97 566
Trumpalaikis turtas 10 930 3 890 19 809 164 264
Nuosavas kapitalas 103 137 97 906 103 287 98 041
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 620 1 099 4 851 13 018
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 409 3 797 3 185 150 771
Rezultatas prieš apmokestinimą 20 601 (18 053) 20 931 (18 489)
Grynasis rezultatas 19 418 (16 195) 19 446 (16 149)
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams 19 418 (16 195)

*Grupės 2022-09-30 dienos balanse įsigytas gyvybės draudimo verslas yra konsoliduotas, todėl išaugo turto ir įsipareigojimų skaičiai. Galutinis sprendimas dėl gyvybės draudimo verslo konsolidavimo ar nekonsolidavimo bus priimtas išleidžiant 2022 m. metines ataskaitas gavus auditoriaus patvirtinimą dėl tokio sprendimo atitikimo apskaitos standartų reikalavimams. Verslo jungimo apskaita nėra baigta, todėl jokia jos įtaka Grupės 2022 m. 9 mėn. skaičiams neatspindėta.

AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. Eurų Vertinimo kriterijus 2021-09-30 2022-09-30
Investicijos į valdymo ir gyvybės draudimo verslą Nuosavybės metodas 18 733 63 715
Kitos investicijos Tikroji vertė 80 819 35 121
Gautinos sumos Balansinė vertė 5 154 3 363
Kitas turtas Balansinė vertė 114 280
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai Balansinė vertė 4 346 323
Turtas iš viso Balansinė vertė 109 166 102 802
Įsipareigojimai Balansinė vertė (6 029) (4 896)
Grynųjų aktyvų vertė Balansinė vertė 103 137 97 906
Grynųjų aktyvų vertė akcijai Balansinė vertė 8,78 8,28