AB „Invalda“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2010 m. sausio 30 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime nuspręsta:

1. Dalinai pakeisti 2008 m. lapkričio 14 d. visuotinio  akcininkų susirinkimo sprendimą pirmuoju darbotvarkės klausimu ir išdėstyti jį taip:
„Išleisti neviešą 25 000 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją.
Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius - 250 000 vienetų, vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė - 100 litų.
Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę:
a) gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos);
ir/arba
b) pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie 18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio apvalinimo taisyklę) bei gauti žemiau aptartas palūkanas, kurios apskaičiuojamos pagal formulę:
P = SUM (i=1,.....,n) [Di * A * (1+0,099/365*S)],
Kur:
P - palūkanos;
Di - i-tasis pinigų srautas vienai paprastajai vardinei AB „Invalda“ akcijai, tenkantis obligacijų galiojimo metu (pinigų srautas - paskirti dividendai arba/ir priklausančios išmokos mažinant įstatinį kapitalą);
A - keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas santykiu 100/5,5 gautų akcijų skaičius;
S - dienų skaičius, skaičiuojamas nuo 31-os kalendorinės dienos, kada atsirado prievolė išmokėti pinigų srautus iki obligacijų galiojimo pabaigos;
c) palūkanos mokamos žemiau nustatyta tvarka:
i) 2010 m. liepos 1 d. išmokamos 2009 m. gruodžio 31 d. priskaičiuotos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės. Nuo palūkanų sumos, priskaičiuotos 2009 m. gruodžio 31 d., už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. skaičiuojamos ir 2010 m. liepos 1 d.  sumokamos papildomos 9,9 proc. palūkanos;
ii) 2010 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d.;
iii) 2011 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės, už laikotarpį nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d.;
iv) obligacijų išpirkimo atveju 2012 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, , kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.;
v) obligacijų konvertavimo į akcijas atveju, akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dienai palūkanos apskaičiuojamos pagal b punkte pateiktą formulę. Jeigu tokiu būdu apskaičiuotos palūkanos viršija pagal ii ir iii papunkčius išmokėtas palūkanas, akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dieną obligacijų savininkui papildomai išmokamas  skirtumas tarp pagal b punktą priskaičiuotų palūkanų ir pagal ii ir iii papunkčius išmokėtų palūkanų. Jeigu pagal b punktą priskaičiuotos palūkanos yra mažesnės nei pagal ii ir iii papunkčius išmokėtos palūkanos, obligacijų savininkas skirtumą, susidariusį tarp pagal ii ir iii papunkčius sumokėtų palūkanų ir pagal b punkte nurodytą formulę priskaičiuotų palūkanų sumoka AB „Invalda“ per 5 (penkias) darbo dienas nuo akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dienos.
Konvertuojamųjų obligacijų savininkui bus įkeistas žemiau nurodytas turtas:
- pirminiu įkeitimu 99 990 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Sanitas“ (kodas 134136296)
akcijų. Bendra įkeičiamų akcijų vertė Šalių susitarimu yra 1 499 850 (vienas milijonas keturi šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt) litų. Akcijos įkeičiamos įkeitimo lakštais;
- pirminiu įkeitimu 33 265 440 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ (kodas 152105644) akcijų, kas sudaro 100 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų skaičiaus. Bendra įkeičiamų akcijų vertė Šalių susitarimu yra 49 000 000 litų. Akcijos įkeičiamos įkeitimo lakštais;
- pirminiu įkeitimu 990 000 paprastųjų vardinių uždarosios akcinės bendrovės „Naujoji švara“ (kodas 125235345) akcijų, kas sudaro 100 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų skaičiaus. Bendra įkeičiamų akcijų vertė Šalių susitarimu yra 2 000 000 litų. Akcijos įkeičiamos įkeitimo lakštais;
- antriniu įkeitimu 6 972 000 paprastųjų vardinių UAB „Sago“ (kodas 301206878) akcijų, kas sudaro 100 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų skaičiaus. Bendra įkeičiamų akcijų vertė Šalių susitarimu yra 1 litas. Akcijos įkeičiamos įkeitimo lakštais;
- pirminiu įkeitimu 4 282 000 paprastųjų vardinių UAB „INTF investicija“ (kodas 300643227) akcijų, kas sudaro 100 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų skaičiaus. Bendra įkeičiamų akcijų vertė Šalių susitarimu yra 1 litas. Akcijos įkeičiamos įkeitimo lakštais;
- pirminiu įkeitimu reikalavimo teisė į 625/811 dalį 7 977 951,60 litų paskolos, kas sudaro 6 548 019 litus, pagal AB „Invalda“ ir akcinės bendrovės „Sanitas“ (kodas 134136296) 2008  m. gruodžio 31 d. sudarytą Sutartį. Reikalavimo teisė įkeičiama įkeitimo lakštu;
- antriniu įkeitimu reikalavimo teisė į 10 906 507,76 litus pagal AB „Invalda“ ir akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ (kodas 152105644) sudarytas paskolų sutartis:  2008 m. gruodžio 31 d. – 3 992 048,32 litai; 2009 m. balandžio 30 d. – 130 000 litų; 2009 m. birželio 17 d. – 1 660 286,97 litai; 2009 m. rugsėjo 16 d. – 948 881,80 litų; 2009 m. gruodžio 15 d. – 3 472 873,40 litų; 2009 m. gruodžio 31 d. –
702 417,27 litų. Reikalavimo teisė įkeičiama įkeitimo lakštu;
- antriniu įkeitimu reikalavimo teisė į 10 308 356,10 litus pagal AB „Invalda“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Naujoji švara“ (kodas 125235345) sudarytas Paskolos sutartis: 2008 m. gruodžio 31 d. – 774 000 litai; 2008 m. lapkričio 13 d. – 4 676 178,74 litai; 2008 m. lapkričio 13 d. – 435 555,93 litai; 2009 m. sausio 5 d. – 33 400 litai; 2009 m. sausio 12 d. – 35 000 litų; 2009 m. sausio 13 d. – 726 000 litų; 2009 m. sausio 19 d. – 485 000 litų; 2009 m. vasario 3 d. – 60 000 litų; 2009 m. vasario 25 d. – 37 612,05 litai; 2009 m. gruodžio 31 d. –
3 045 609,38 litai. Reikalavimo teisė įkeičiama įkeitimo lakštu;
-  AB „Invalda“ ir konvertuojamųjų obligacijų savininko sutarimu įkeitimo objektas gali būti pakeistas.
Konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos:
Galutinis terminas, per kurį obligacijos investuotojo pareiškimu gali būti keičiamos į akcijas - iki 2012 m. liepos 1 d.
Investuotojas, įsigijęs visą obligacijų emisiją ir norintis, kad visos jam priklausančios obligacijos būtų pakeistos į akcijas, šią teisę iki 2012 m. balandžio 2 d. gali įgyvendinti bet kada, pateikdamas AB „Invalda“ rašytinį pranešimą. Tokio rašytinio pranešimo pateikimo diena laikoma obligacijų išpirkimo termino pabaiga. AB „Invalda“ visą investuotojui priklausančią obligacijų emisiją įsipareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos.
Jeigu investuotojas yra įsigijęs dalį obligacijų emisijos ir nori jas visas ar dalį pakeisti į akcijas, arba investuotojas yra įsigijęs visą obligacijų emisiją ir nori į akcijas pakeisti tik dalį jam priklausančių obligacijų, rašytinį pranešimą  AB „Invalda“ jis pateikia 2012 m. balandžio 2 d. Šiuo atveju obligacijų išpirkimo termino pabaiga yra 2012 m. liepos 1 d. 
Iki 2012 m. balandžio 2 d. (įskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB „Invalda“ pranešimo dėl  obligacijų ar jų dalies keitimo į akcijas, obligacijos ar jų dalis į akcijas nekeičiamos, o investuotojo turimos obligacijos išperkamos 2012 m. liepos 1 d.
Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:
- klasė - paprastosios vardinės akcijos;
- maksimalus akcijų skaičius, į kurį gali būti pakeistos obligacijos - 4 545 455 akcijos;
- nominali vertė - 1 (vienas) litas;
- suteikiamos teisės - visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 25 000 000 litų nominalios vertės neviešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 4 545 455 litų suma.
AB „Invalda“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma.
AB „Invalda“ valdybai, pasibaigus šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui ir jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas, pavedama AB „Invalda” įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų
skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos“

2. Dalinai pakeisti 2008 m. lapkričio 14 d. visuotinio  akcininkų susirinkimo sprendimą trečiuoju darbotvarkės klausimu ir išdėstyti jį taip:
 „3. Dėl neviešos 50 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.
Išleisti neviešą 50 000 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją.
Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius - 500 000 vienetų, vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė - 100 litų.
Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę:
- gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos). Palūkanos sumokamos obligacijų išpirkimo dieną;
ir/arba
- pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie 18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio apvalinimo taisyklę) bei gauti 9,9 proc. metines palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos), priskaičiuotas 2010 m. sausio mėn. 7 dienai (įskaitytinai). Nuo 2010 m. sausio 8 dienos palūkanos neskaičiuojamos, su sąlyga, kad bus priimtas sprendimas išleisti naują 7 440 000 litų nominalios vertės obligacijų emisiją ir teisė ją įsigyti suteikta UAB „DIM investment“.
Konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos:
Galutinis terminas, per kurį obligacijos investuotojo pareiškimu gali būti keičiamos į akcijas - iki 2010 m. liepos 1 d.
Investuotojas, įsigijęs visą obligacijų emisiją ir norintis, kad visos jam priklausančios obligacijos būtų pakeistos į akcijas, šią teisę iki 2010 m. balandžio 2 d. gali įgyvendinti bet kada, pateikdamas AB „Invalda“ rašytinį pranešimą. Tokio rašytinio pranešimo pateikimo diena laikoma obligacijų išpirkimo termino pabaiga. AB „Invalda“ visą investuotojui priklausančią obligacijų emisiją įsipareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos.
Jeigu investuotojas yra įsigijęs dalį obligacijų emisijos ir nori jas visas ar dalį pakeisti į akcijas, arba investuotojas yra įsigijęs visą obligacijų emisiją ir nori į akcijas pakeisti tik dalį jam priklausančių obligacijų,
rašytinį pranešimą  AB „Invalda“ jis pateikia 2010 m. balandžio 2 d. Šiuo atveju obligacijų išpirkimo termino pabaiga yra 2010 m. liepos 1 d. 
Iki 2010 m. balandžio 2 d. (įskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB „Invalda“ pranešimo dėl  obligacijų ar jų dalies keitimo į akcijas, obligacijos ar jų dalis į akcijas nekeičiamos, o investuotojo turimos obligacijos išperkamos 2010 m. liepos 1 d.
Pritarti AB „Invalda“ valdybos sprendimui užtikrinant įsipareigojimus Investuotojui, įsigijusiam visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas, įkeisti:
- arba paprastąsias vardines AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ akcijas;
- ir (arba) pirminiu arba antriniu įkeitimu paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ akcijas;
- ir (arba) paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Sanitas“ akcijas;
- ir (arba) bet kurį kitą turtą, dėl kurio įkeitimo šalys susitaria;
- įkeitimo objektas gali būti keičiamas šalių susitarimu;
Investuotojui įkeičiama tiek turto, kad pasirašytų obligacijų nominali vertė sudarytų 70 proc. viso investuotojui įkeisto turto rinkos vertės, kuri nustatoma Šalių susitarimu, Obligacijų pasirašymo sutarties sudarymo dienai.
Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:
- klasė - paprastosios vardinės akcijos;
- maksimalus akcijų skaičius, į kurį gali būti pakeistos obligacijos - 9 090 909 akcijos;
- nominali vertė - 1 (vienas) litas;
- suteikiamos teisės - visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 50 000 000 litų nominalios vertės neviešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 9 090 909 litų suma.
AB „Invalda“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma.
AB „Invalda“ valdybai, pasibaigus šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui ir jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas, pavedama AB „Invalda” įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų
skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos“.

3. Išleisti neviešą 7 440 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją.
Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius – 74 400 vienetų, vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė - 100 litų.
Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę:
a) gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos);
ir/arba
b) pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną  obligaciją tektų apie 18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio apvalinimo taisyklę) bei gauti žemiau aptartas palūkanas, kurios apskaičiuojamos pagal formulę:
P = SUM (i=1,.....,n) [Di * A * (1+0,099/365*S)],
Kur:
P - palūkanos;
Di - i-tasis pinigų srautas vienai paprastajai vardinei AB „Invalda“ akcijai, tenkantis obligacijų galiojimo metu (pinigų srautas - paskirti dividendai arba/ir priklausančios išmokos mažinant įstatinį kapitalą);
A - keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas santykiu 100/5,5 gautų akcijų skaičius;
S - dienų skaičius, skaičiuojamas nuo 31-os kalendorinės dienos, kada atsirado prievolė išmokėti pinigų srautus iki obligacijų galiojimo pabaigos;
c) palūkanos  mokamos žemiau nustatyta tvarka:
i) 2010 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios, atsižvelgiant į tai, kad palūkanų skaičiavimas už 50 mln. litų emisijos obligacijas  nutraukiamas 2010 m. sausio 7 dieną, palūkanos už šios emisijos obligacijas pradedamos skaičiuoti  nuo 2010 m. sausio 9 d. (įskaitytinai) ir skaičiuojamos iki 2010 m. birželio 30 d.;
ii) 2011 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už laikotarpį nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d.;
iii) obligacijų išpirkimo atveju 2012 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. liepos 1 d.;
iv) obligacijų konvertavimo į akcijas atveju, akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dienai palūkanos apskaičiuojamos pagal b punkte pateiktą formulę. Jeigu tokiu būdu apskaičiuotos palūkanos viršija pagal i ir ii papunkčius išmokėtas palūkanas, akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dieną obligacijų savininkui papildomai išmokamas  skirtumas tarp pagal b punktą priskaičiuotų palūkanų ir pagal i ir ii papunkčius išmokėtų palūkanų. Jeigu pagal b punktą priskaičiuotos palūkanos yra mažesnės nei pagal i ir ii papunkčius išmokėtos palūkanos, obligacijų savininkas skirtumą, susidariusį tarp pagal i ir ii papunkčius sumokėtų palūkanų ir pagal b punkte nurodytą formulę priskaičiuotų palūkanų sumoka AB „Invalda“ per 5 (penkias) darbo dienas nuo akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dienos.
Konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos:
Galutinis terminas, per kurį obligacijos investuotojo pareiškimu gali būti keičiamos į akcijas - iki 2012 m. liepos 1 d.
Investuotojas, įsigijęs visą obligacijų emisiją ir norintis, kad visos jam priklausančios obligacijos būtų pakeistos į akcijas, šią teisę iki 2012 m. balandžio 2 d. gali įgyvendinti bet kada, pateikdamas AB „Invalda“ rašytinį pranešimą. Tokio rašytinio pranešimo pateikimo diena laikoma obligacijų išpirkimo termino pabaiga. AB „Invalda“ visą investuotojui priklausančią obligacijų emisiją įsipareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos.
Jeigu investuotojas yra įsigijęs dalį obligacijų emisijos ir nori jas visas ar dalį pakeisti į akcijas, arba investuotojas yra įsigijęs visą obligacijų emisiją ir nori į akcijas pakeisti tik dalį jam priklausančių obligacijų, rašytinį pranešimą  AB „Invalda“ jis pateikia 2012 m. balandžio 2 d. Šiuo atveju obligacijų išpirkimo termino pabaiga yra 2012 m. liepos 1 d. 
Iki 2012 m. balandžio 2 d. (įskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB „Invalda“ pranešimo dėl  obligacijų ar jų dalies keitimo į akcijas, obligacijos ar jų dalis į akcijas nekeičiamos, o investuotojo turimos obligacijos išperkamos 2012 m. liepos 1 d.
AB „Invalda“ įsipareigojimai investuotojui, įsigijusiam visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas, bus užtikrinti AB „Invalda“ ir/ar trečiųjų asmenų turto įkeitimu. Konkretus investuotojui įkeičiamas turtas bei jo įkeitimo tvarka bus nurodyta obligacijų pasirašymo sutartyje.
Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:
- klasė - paprastosios vardinės akcijos;
- maksimalus akcijų skaičius, į kurį gali būti pakeistos obligacijos – 1 352 727 akcijos;
- nominali vertė - 1 (vienas) litas;
- suteikiamos teisės - visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje.

4. Atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti 7 440 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos 74 400 vienetų obligacijų.
Teisę įsigyti visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas suteikti UAB „DIM investment“, kodas 301145749, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23.
Pirmumo teisės atšaukimo priežastis - užtikrinti lėšų, skirtų AB „Invalda“ įsipareigojimų pertvarkymui, pritraukimą.

5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 7 440 000 litų nominalios vertės neviešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 1 352 727 litų suma.
AB „Invalda“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma.
AB „Invalda“ valdybai, pasibaigus šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 3 dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui ir jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas, pavedama AB „Invalda” įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos

6. Nesvarstyti darbotvarkės klausimo dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto veiklos taisyklių naujai redakcijai.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776

Grįžti į naujienų sąrašą