AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2010 m. balandžio 30 d. įvykusiame AB „Invalda“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime:

1. Susipažinta su auditoriaus išvada ir audito komiteto veiklos ataskaita.

2. Susipažinta su 2009 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.

3. Patvirtintos bendrovės ir konsoliduotos 2009 m. metinės finansinės ataskaitos.

4. Patvirtintas bendrovės 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 1.593.530 Lt (461.518 EUR);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): -121.797.465 Lt (-35.274.984 EUR);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 Lt (0 EUR);
4) pervedimai iš rezervų: 120.203.935 Lt (34.813.466 EUR)
   - iš rezervo savoms akcijoms įsigyti: 69.126.339 Lt (20.020.372 EUR);
   - iš  privalomojo rezervo: 4.256.885 Lt (1.232.879 EUR);
   - iš akcijų priedų: 46.820.711 Lt (13.560.215 EUR)
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti:  0 Lt (0 EUR);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 0 Lt (0 EUR);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt (0 EUR);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt (0 EUR);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt (0 EUR);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt (0 EUR);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 Lt (0 EUR);
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0 Lt (0 EUR).
Dividendų už 2009 m. neskirti.

5. Į akcinės bendrovės „Invalda“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Vytautą Bučą, Darių Šulnį ir Dalių Kaziūną.

6. Į akcinės bendrovės „Invalda“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai perrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

7. Patvirtinti Grupės darbuotojų akcijų opcionų politiką.

Po eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo įvykusiame AB „Invalda“ valdybos posėdyje, valdybos pirmininku perrinktas Vytautas Bučas.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776

Grįžti į naujienų sąrašą