Neeilinio visuotinio AB „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimai

2010 m. rugpjūčio 6 d. įvykusiame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 5 p. ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 str. 4 d., atsižvelgiant į akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos pasiūlymą, kuris yra pagrįstas Audito komiteto 2010 m. liepos 10 d. rekomendacija dėl audito įmonės:
1. 2010 – 2011 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers”, kurios kodas 111473315, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J.Jasinskio g. 16 B, audito įmonės pažymėjimo Nr. 001273.
2. Nustatyti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas:
2.1. pagrindinis atlyginimas už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą – po 124.000 Lt (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai litų, į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka);
2.2. jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos, audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis uždarosios akcinės bendrovės „PricewaterhouseCoopers” darbuotojų, kurie dalyvauja suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais;
2.3. papildomas atlyginimas mokamas suteikus papildomas paslaugas.

2. Dėl 25 mln. litų nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos sąlygų dalinio pakeitimo.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 56 str. 4 d. 5 p. reikalavimą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime išleisti konvertuojamąsias obligacijas nurodyti palūkanų mokėjimo tvarką, dalinai pakeisti 2008 m. lapkričio 14 d. neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimą pirmuoju darbotvarkės klausimu (2010 m. sausio 30 d. redakcija), reglamentuojantį palūkanų mokėjimo tvarką ir sprendimo 1 d. c punkto iii ir iv papunkčius išdėstyti nauja redakcija:
iii) nuo 2010 m. liepos 1 d.  iki 2011 m. birželio 30 d. 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už kalendorinį mėnesį, pradedant 2010 m. liepos 1 d., sumokamos einamojo kalendorinio mėnesio paskutinę darbo dieną;
iv) obligacijų išpirkimo atveju palūkanos už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. sumokamos 2012 m. liepos 1 dieną.
Visų šios emisijos konvertuojamųjų obligacijų savininko – UAB „RB finansai“, pritarimas naujai sprendimo dalies redakcijai yra gautas.

3. Dėl 7,44 mln. litų nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos sąlygų dalinio pakeitimo.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 56 str. 4 d. 5 p. reikalavimą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime išleisti konvertuojamąsias obligacijas nurodyti palūkanų mokėjimo tvarką, dalinai pakeisti 2010 m. sausio 30 d. neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, reglamentuojantį palūkanų mokėjimo tvarką ir sprendimo 3 d. c punkto ii ir iii papunkčius išdėstyti nauja redakcija:
ii) nuo 2010 m. liepos 1 d.  iki 2011 m. birželio 30  d. 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už kalendorinį mėnesį, pradedant 2010 m. liepos 1 d., sumokamos einamojo kalendorinio mėnesio paskutinę darbo dieną;
iii) obligacijų išpirkimo atveju palūkanos už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. sumokamos 2012 m. liepos 1 dieną.
Visų šios emisijos konvertuojamųjų obligacijų savininko – UAB „DIM investment“, pritarimas naujai sprendimo dalies redakcijai yra gautas.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776

Grįžti į naujienų sąrašą