AB „Invalda INVL“ akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 28 d. 9:00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, registracijos adresas Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:30 val.

Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Apskaitos diena yra 2017 m. balandžio 21 d. Teisių apskaitos diena – 2017 m. gegužės 15 d.
 
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas.
3. Konsoliduoto ir Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
5. Valdybos narių rinkimas naujai kadencijai.
6. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
7. Audito komiteto narių rinkimas naujai kadencijai.
8. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.
9. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2017 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
10. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
 
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
 
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
 
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
 
3. Konsoliduoto ir Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir Bendrovės 2016metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).
 
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip (tūkst. eurų):
1)  ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 28.642
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 4.770
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nominalios vertės konvertavimas į eurus; 0
4) pervedimai iš rezervų; 0
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); 0
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 33.412
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;  
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;  
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; 0
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; 0
11) pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms) ir kitiems tikslams; 0
12) nepaskirstytasis    pelnas   (nuostoliai)   ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 33.412
 
 
5. Valdybos narių rinkimas naujai kadencijai.
Perrinkti į akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai šiuos narius: Alvydą Banį, Indrę Mišeikytę ir Darių Šulnį.
 
6. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).
 
7. Audito komiteto narių rinkimas naujai kadencijai.
Į akcinės bendrovės „Invalda INVL“ audito komitetą  4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti du nepriklausomus narius:  Danguolę Pranckėnienę ir Tomą Bubiną.
 
8. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.
Už darbą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.
 
9. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2017 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
2017 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2020 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 130 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.
 
10. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 10 013 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:
1)  akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina - konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2016 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.
 
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ patalpose, esančiose Vilniaus m., Gynėjų g. 14 darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „Invalda INVL“ adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ interneto svetainėje adresu www.invaldainvl.lt:

Pridedama:
2016 m. metinė informacija ir atsakingų asmenų patvirtinimas;
Informacija apie kandidatus į valdybos narius;
Informacija apie kandidatus į audito komiteto narius;
Audito komiteto nuostatų projektas;
Audito komiteto ataskaita už 2016 m.;
Bendrasis balsavimo raštu biuletenis.

Grįžti į naujienų sąrašą