AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2011 m. balandžio 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

1. Susipažinta su auditoriaus išvada ir audito komiteto veiklos ataskaita.

2. Susipažinta su 2010 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.

3. Patvirtintos bendrovės ir konsoliduotos 2010 m. metinės finansinės ataskaitos.

4. Patvirtintas bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
1)  ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje:  0 LTL (0 EUR);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): -10 471 004 LTL (-3 032 612 EUR);
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai):  0 LTL (0 EUR);
4) pervedimai iš rezervų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR)
- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti:  0 LTL (0 EUR);
- iš  privalomojo rezervo:  0 LTL (0 EUR);
- iš akcijų priedų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR);
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):  0 LTL (0 EUR);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso:  0 LTL (0 EUR);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą:  0 LTL (0 EUR);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 LTL (0 EUR);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus:  0 LTL (0 EUR);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti:  0 LTL (0 EUR);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 LTL (0 EUR);
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus:  0 LTL (0 EUR).

5. Akcinės bendrovės „Invalda“ nepriklausomu audito komiteto nariu iki audito komiteto kadencijos pabaigos išrinktas Vaidas Savukynas.

6. Patvirtinta nauja akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių redakcija.

7. Už darbą akcinės bendrovės „Invalda“ audito komitete nustatytas ne didesnis nei 500 litų per valandą atlyginimas. Bendrovės valdybai pavesta nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. ( 8 5) 275 2776

Grįžti į naujienų sąrašą