AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2012 m. gegužės 24 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant akcijas, nuspręsta:
1. Sumažinti AB „Invalda“ įstatinį kapitalą, siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas savas akcijas. Įstatinis kapitalas mažinamas 5 755 794 (penkiais milijonais septyniais šimtais penkiasdešimt penkiais tūkstančiais septyniais šimtais devyniasdešimt keturiais) litais, anuliuojant 5 755 794 (penkis milijonus septynis šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės bendrovės akcijas. Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Invalda“ įstatinį kapitalą sudarys 51 802 146 (penkiasdešimt vienas milijonas aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši) litai. Jis bus padalytas į 51 802 146 (penkiasdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt šešias)  paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

2. Dėl bendrovės įstatų pakeitimo nuspręsta:
2.1. Patvirtinti pakeistus AB „Invalda“ įstatus, bendrovės įstatų 12 ir 15 punktus išdėstant sekančiai:
„12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 51 802 146 (penkiasdešimt vienas milijonas aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši) litai.“
„15. Bendrovės įstatinis padalytas į 51 802 146 (penkiasdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas.“
2.2. Įgalioti prezidentą Dalių Kaziūną pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.
Įstatų projektas pridedamas.

3. Dėl savų akcijų supirkimo nuspręsta:
3.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.
1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų, kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii) sumažinti bendrovės valdomo turto vertės nuolaidą, lyginant su esama jos akcijų kaina rinkoje.
2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 eurai (17,26 lito), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
3.2. Pavesti bendrovės valdybai laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas [email protected]

Grįžti į naujienų sąrašą