Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
 
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu. Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.
 
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą. Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.
 
3. Konsoliduoto ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).
 
4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip (tūkst. eurų):
1)  ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 45 582
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 20 827
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - naujų standartų taikymo įtaka  
4) pervedimai iš rezervų; 0
- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti  
- iš  privalomojo rezervo  
- iš akcijų priedų  
- iš mokėjimų akcijomis rezervo  
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); 0
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 66 409
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;  
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;  
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti;  
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;* (9 288)
11) pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms) valdybos  ir  stebėtojų  tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; 0
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 57 121
 
*Skiriama 0,80 EUR vienai akcijai
 
5.Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 873 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:
1)  akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina - konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.
 
6. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2020metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
2020 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2023 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 175 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Jei iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo būtų priimtas sprendimas sąlygojantis išmokas akcininkams, 1 (vieno) euro akcijos perleidimo kaina būtų perskaičiuota, sumažinant ją suma, išmokėta vienai akcijai. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.
 
7. Sprendimas dėl 2017 m. „Invaldos INVL“ grupės darbuotojams suteiktų akcijų opcionų realizavimo.
Įgyvendinant 2017 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl 80.571 paprastosios vardinės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijos įsigijimo, nustatyti, kad darbuotojų teisė įsigyti minėtas akcijas realizuojama darbuotojams perleidžiant ne daugiau kaip 80.571 vnt. bendrovės įsigytų savų akcijų.
Nustatyti, kad realizuojant 2017 m. suteiktus akcijų opcionus, bendrovės savų akcijų perleidimo kaina yra 1 (vienas) euras už akciją. Jei iki Akcijų įsigijimo sutarties sudarymo bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl dividendų išmokėjimo ar kitus sprendimus, sąlygojančius išmokas akcininkams, ir Akcijų įsigijimo sutartis sudaroma bei nuosavybė į akcijas pereina vėliau nei teisių apskaitos diena, vadovaujantis 2018 m. balandžio 30 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintomis Akcijų suteikimo taisyklėmis, perleidimo kaina yra perskaičiuojama, kad būtų išlaikyta susitarimo sudaryti Akcijų įsigijimo sutartį ekonominė logika ir šalių interesų pusiausvyra, t.y. 1 (vieno) euro akcijos perleidimo kaina yra sumažinama suma, paskirta akcijai.
 
8. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio politikos patvirtinimo.
1) Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio politiką, kuri įsigaliotų nuo jos patvirtinimo dienos.
2) Pavesti bendrovės vadovui paskelbti Atlygio politiką bendrovės interneto puslapyje ir užtikrinti tinkamą Atlygio politikos įgyvendinimą.
 
Pridedama:
2019 m. konsoliduota finansinė ataskaita ir metinis pranešimas su auditoriaus išvada
Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atlygio politikos projektas
 Audito komiteto ataskaita
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas darius.sulnis@invl.com
 

Grįžti į naujienų sąrašą