Pranešimas apie parengtas akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygas

Viena didžiausių Lietuvos investicinių bendrovių „Invalda LT“ praneša  apie parengtas akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygas, pagal kurias bus atskiriamos bendrovės „INVL Baltic Farmland“, „INVL Baltic Real Estate“ bei „INVL Technology“, šiuo metu sudarančios 47,95 proc. „Invaldos LT“ turto (balansinėmis vertėmis). Atskyrimas vykdomas pertvarkant „Invaldos LT“ verslo modelį pagal klasikinius turto valdymo principus.

Atskyrimo sąlygas parengė bendrovės valdyba, vadovaudamasi 2014 m. vasario 5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Atskyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriamos tos pačios teisinės formos naujos bendrovės.
Sutinkamai su Akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 2 dalimi, atskyrimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.

Po atskyrimo pasibaigiančių juridinių asmenų nėra. Užbaigus atskyrimą toliau tęs veiklą akcinė bendrovė „Invalda LT“, kurios teisinė forma - akcinė bendrovė, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, juridinio asmens kodas 121304349, PVM mokėtojo kodas LT213043414, įstatinis kapitalas iki atskyrimo 24.833.551 litas, apmokėtas įstatinis kapitalas 24.833.551 litas, turimos nuosavos akcijos 2.036.254 vienetai, įstatinis kapitalas po atskyrimo 11 865 993 litai, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras. Po atskyrimo „Invaldai LT“ lieka „Vilniaus baldų“, „Litagros“ akcijų paketai, pastatų priežiūros įmonių grupė „Inservis“, bendrovė „Kelio ženklai“ bei kitas finansinis turtas.

Atskiriamos bendrovės:

(i) Akcinė bendrovė „INVL Technology“, kurios teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę; įstatinis kapitalas 592.730 litų, kuris bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie atskiriamą bendrovę - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bendrovė bus įregistruota Juridinių asmenų registre.
„INVL Technology“ planuojama perduoti 80 proc. BAIP grupės akcijų. Kaip skelbta anksčiau, neaudituotos BAIP grupės pajamos 2013 metais išaugo 25 proc. iki 50,3 mln. litų, o EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) – 63 proc. iki 4,4 mln. litų.

(ii) Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“, kurios teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę; įstatinis kapitalas 3.294.209 litų, kuris bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie atskiriamą bendrovę - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bendrovė bus įregistruota Juridinių asmenų registre.
„INVL Baltic Farmland“ siūloma perduoti 17 į žemės ūkio paskirties žemę investuojančių įmonių bei joms suteiktas paskolas. Šiuo metu minėtos įmonės kartu valdo daugiau kaip 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, o jų konsoliduotas nuosavas kapitalas 2013 metų pabaigoje siekė 34,4 mln. litų.

(iii) Akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, kurios teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę; įstatinis kapitalas 7.044.365 litų, kuris bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie atskiriamą bendrovę - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bendrovė bus įregistruota Juridinių asmenų registre.
„INVL Baltic Real Estate“ perims „Invaldos LT“ nekilnojamojo turto įmones „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, „Rovelija“ bei jai suteiktas paskolas bei su logistikos nekilnojamojo turto projektu susijusį turtą Latvijoje. Konsoliduotas „INVL Baltic Real Estate“ nuosavas kapitalas, skaičiuojant 2013 metų pabaigoje, siektų 44,3 mln. litų, o turtas – 150.2 mln. litų.

Atskyrimas bus vykdomas tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka akcinės bendrovės „Invalda LT“ visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl atskyrimo, atskyrimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų.

Atskyrimas bus užbaigtas, kai bus įvykdytas paskutinis iš šių veiksmų, pabaigą: (i) Juridinių asmenų registre bus įregistruota po Atskyrimo tęsiančios veiklą akcinės bendrovės „Invalda LT“ nauja įstatų redakcija, kuria sumažinamas įstatinis kapitalas, (ii) Juridinių asmenų registre bus įregistruoti nauji juridiniai asmenys (Atskiriamos bendrovės) – akcinė bendrovė „INVL Technology“, akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“, (iii) Akcininkai mainais už anuliuotas akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijas gaus Atskiriamų bendrovių akcijų, (iv) bus pasirašyti Perdavimo – priėmimo aktai.

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkai atskiriamų bendrovių - akcinės bendrovės „INVL Technology“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje Atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka neteks atitinkamos dalies akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų ir proporcingai jų dalims šios bendrovės įstatiniame kapitale mainais įgis atskiriamų bendrovių akcijų. „Invaldai LT“ liks 52,05 proc., „INVL Baltic Farmland“ atiteks 14,45 proc., „INVL Baltic Real Estate“ – 30,9 proc., o „INVL Technology“ – 2,6 proc. „Invaldos LT“ turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, skaičiuojant balansinėmis vertėmis. 2013 metų atskiros „Invalda LT“ bendrovės turtas sudarė 174,9 mln. litų, nuosavas kapitalas – 160,3 mln. litų.

Su atskyrimo sąlygomis, akcinės bendrovės „Invalda LT“ pakeistais įstatais ir po atskyrimo sukuriamų naujų bendrovių įstatais; akcinės bendrovės „Invalda LT“ 3 paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais, tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu,  galima susipažinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ buveinėje, adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 16 valandos bei interneto tinklalapyje www.invaldainvl.com. Atskyrimo sąlygos ir su jomis susiję dokumentai taip pat bus skelbiami AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos internetinėje svetainėje. Apie parengtas atskyrimo sąlygas pranešama VĮ Registrų centro Informaciniame leidinyje.

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ Atskyrimo sąlygų paskelbimo data 2014 m. kovo 21 d.

Pridedama:
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygos.
1 priedas - Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. vasario 5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas.
2 priedas - Akcinės bendrovės „Invalda LT“ tarpinė finansinė atskaitomybė 2013 m. gruodžio 31 dienai.
3 priedas - Akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų projektas.
4 priedas - Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų projektas.
5 priedas - Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų projektas.
6 priedas - Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų projektas.
7 priedas - Informacija apie Atskyrimo būdu sukuriamą akcinę bendrovę „INVL Baltic Real Estate“.
8 priedas - Informacija apie Atskyrimo būdu sukuriamą akcinę bendrovę „INVL Baltic Farmland“.
9 priedas -  Informacija apie Atskyrimo būdu sukuriamą akcinę bendrovę „INVL Technology“.
10 priedas - Akcinės bendrovė „Invalda LT“ atskyrimo balansas ir informacija apie Atskiriamoms bendrovėms perduodamą turtą, įsipareigojimus ir nuosavą kapitalą.
„Invaldos LT “ verslo modelio pertvarkos ir atskyrimo sąlygų pristatymas.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:
Prezidentas
Darius Šulnis
Tel. (8 5) 279 0601
El.paštas [email protected]

Grįžti į naujienų sąrašą