INVL Logo

„INVL Technology“ akcininkai patvirtino savų akcijų įsigijimo tvarką

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcininkai patvirtino įmonės akcijų įsigijimo tvarką. Balandžio 30 dieną vykusiame akcininkų susirinkime taip pat buvo patvirtinti 2023 metų veiklos rezultatai ir paskirstytas pelnas.

„INVL Technology“ akcininkų sprendimu, savoms akcijos įsigyti būtų panaudotas  dar 2015 metais suformuotas 9,8 mln. eurų rezervas. Akcijų įsigijimo tikslas – įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su akcijų pasirinkimo programomis ar kitu akcijų skyrimu bendrovės dukterinių bendrovių darbuotojams ir (arba) sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant bendrovės įsigytas akcijas.

Bendrovei suteikta teisė įsigyti savų akcijų iki 10 proc. įmonės įstatinio kapitalo, joms įsigyti nustatytas 18 mėn. terminas nuo akcininkų susirinkimo sprendimo dienos. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, o minimali – 0,29 euro. Kadangi įsigytos akcijos nebus parduodamos, akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nenustatytos.

„INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2023 metų pabaigoje siekė 43,53 mln. eurų arba 3,6052 euro akcijai ir per metus išaugo 13,7 proc. Bendrovė pernai uždirbo 5,17 mln. eurų grynojo pelno – 2,4 karto daugiau nei 2022 metais (2,11 mln. eurų grynojo pelno). Praėjusių metų rezultatui teigiamos įtakos turėjo valdomų bendrovių vertės padidėjimas 9,95 mln. eurų. Atidėjiniai sėkmės ir sukauptam valdymo mokesčiui 2023 metų veiklos rezultatą sumažino 4,91 mln. eurų.

„INVL Technology“ valdo kibernetinio saugumo bendrovę „NRD Cyber Security“, GovTech bendrovę „NRD Companies“ ir Baltijos šalių IT bendrovę „Novian“.

Šių metų kovo viduryje bendrovė pranešė apie pasirašytą susitarimą su investicijų patarėjo „Corum group“, bendrovės Liuksemburge „Corum Group International“ filialu Ciuriche dėl tarpininkavimo parduodant „INVL Technology“ valdomų bendrovių portfelį.

„INVL Technology“, kurią valdo Baltijos šalyse pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“, yra uždaro tipo investicinė bendrovė ir jos investicijos turi būti realizuotos vėliausiai iki 2026 metų liepos vidurio, o lėšos išmokėtos akcininkams.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto akcijas, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto įstatus, prospektą ir kitus dokumentus.