INVL Logo

2024-04-30 įvykusio „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkimo sprendimai

2024 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotuoju 2023 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinti su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotuoju 2023 m. metiniu pranešimu (pridedama).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (pridedama).

3. Konsoliduotųjų ir bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotųjų ir bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).

4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.

Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymą (pridedama).

Patvirtintame pelno paskirstyme numatyta mokėti 0,10 EUR vienai akcijai dividendus. Teisių apskaitos data 2024 m. gegužės 15 d.

5. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio ataskaitos patvirtinimo.

Patvirtinti AB „Invalda INVL“ 2023 m. atlygio ataskaitą (pateikiama kaip konsoliduotojo metinio pranešimo 4 priedas).

6. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.

Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 888 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:

1) Akcijų įsigijimo tikslas – sumažinti „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą, anuliuojant bendrovės įsigytas akcijas, ir/arba įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su akcijų pasirinkimo programomis (opcionais), jei būtų nuspręsta pasirinkti šį akcijų suteikimo būdą.

2) Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.

3) Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

4) Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras.

5) Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina –įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis. Įsigytos akcijos nebus parduodamos,  todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama:

(i) Per teisės aktuose nurodytą terminą inicijuoti bendrovės įstatinio kapitalo mažinimą, jei įsigytų ir nuosavybėje turimų savų akcijų nominali vertė viršija 1/10 įstatinio kapitalo.

(ii) Laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą, tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2023 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

7. Sprendimas dėl 2021 m. „Invaldos INVL“ grupės darbuotojams suteiktų akcijų opcionų realizavimo.

Įgyvendinant 2021 m. balandžio 30 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo 2024 m., nustatyti, kad darbuotojų teisė įsigyti minėtas akcijas realizuojama darbuotojams pateikiant pasirašyti ne daugiau kaip 65.070 vnt. bendrovės naujai išleistų akcijų.

8. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo didinimo.

Padidinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 3.547.948,45 eurų iki 3.566.818,75 eurų.

9. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina, akcijų apmokėjimas ir sudaryto rezervo akcijoms suteikti panaudojimas.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 65.070 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą ir jos apmokėjimo tvarką:

(i) jeigu 2024 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priimant sprendimą dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ 2023 metų pelno paskirstymo (4 darbotvarkės klausimas) bus skirta 0,10 vienai akcijai dividendų, naujai išleidžiamų 65 070 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų emisijos kaina bus 18 870,30 eurų, atitinkamai vienos akcijos emisijos kaina – 0,29 euro, kurios dalį, lygią 0,25 euro, akcijas pasirašę darbuotojai apmoka piniginiais įnašais per 5 darbo dienas nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos, o likusi akcijos emisijos kainos dalis – 0,04 euro, apmokama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ lėšomis iš bendrovės sudaryto rezervo akcijoms suteikti;

(ii) jeigu 2024 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priimant sprendimą dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ 2023 metų pelno paskirstymo (4 darbotvarkės klausimas) dividendai nebus patvirtinti, naujai išleidžiamų 65 070 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų emisijos kaina bus 22 774,50 eurų, atitinkamai vienos akcijos emisijos kaina – 0,35 euro, kurią piniginiais įnašais apmoka akcijas pasirašę darbuotojai per 5 darbo dienas nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos.

10. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio nuostatomis, atšaukti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų 65.070  vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

Pirmumo teisė atšaukiama įgyvendinant 2021 m. balandžio 30 d. visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo. Atitinkamai, pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamų 65.070 vnt. paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, suteikiama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojams, kurie yra sudarę minėtas opcionų sutartis ir kuriems teisė įsigyti naujai išleidžiamų akcijų nėra atšaukta Akcijų suteikimo taisyklėse  nustatytais pagrindais (asmenų, kuriems suteikiama teisė įsigyti naujai išleidžiamų 65.070 vnt. paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, sąrašas saugomas akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, sąrašas nebus viešinamas).

11. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.

Siekiant:

(i) įgyvendinti šio susirinkimo darbotvarkės 7-10 punktuose nurodytus sprendimus;

(ii) įtvirtinti įstatuose teisę Bendrovės valdybai sudaryti komitetus, skirti komitetų narius ir tvirtinti komitetų veiklos nuostatus;

patvirtinti naują akinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).

Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ vadovą Darių Šulnį pasirašyti naują bendrovės įstatų redakciją.

12. Sprendimas dėl 2023-11-22 bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu paskirtų akcijų opcionų kiekio patvirtinimo.

Atsižvelgiant į tai, kad:

(i) vadovaujantis bendrovės Akcijų suteikimo taisyklėmis, akcininkų susirinkime turi būti patvirtintas konkretus akcijų skaičius, dėl kurio yra siūloma sudaryti akcijų opcionų sutartis;

(ii) 2023 m. lapkričio 22 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu akcinės bendrovės „Invalda INVL“ dukterinių įmonių UAB „INVL Asset Management“, „INVL Life“, UADB, UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ darbuotojams, perkeltiems į AB Šiaulių banką ar jo dukterines įmones, įgyvendinant „Invaldos INVL“ netiesiogiai valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų sujungimo su AB Šiaulių banko grupe sandorį, buvo pasiūlyta sudaryti akcijų opcionų sutartis, kurių pagrindu suteikiamų akcijų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę, kuri, kaip buvo nurodyta minėtame akcininkų sprendime, neviršys akcijų kiekio, apskaičiuoto 300.000 (trijų šimtų tūkstančių) EUR sumą padalinant iš skirtumo tarp 2023 m. gruodžio 31 d. „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės akcijai arba bendrovės akcijų rinkos kainos minėtai datai (imant didesnįjį iš šių dviejų dydžių), sumažintos eiliniame 2024 metų visuotiniame akcininkų susirinkime paskirtų dividendų akcijai suma (jei toks sprendimas būtų priimtas);

patvirtinti, kad tikslus akcijų skaičius, kurį 2023 m. lapkričio 22 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo suteikta teisė įsigyti sudarytų opciono sutarčių pagrindu yra 8.952 vnt., jei bus paskirti darbotvarkės 4 punkte nurodyti dividendai, arba 8.888 vnt., jei dividendai nebūtų paskirti.

13. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2024 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

2024 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2027 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 100 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Jei iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo būtų priimtas sprendimas sąlygojantis išmokas akcininkams, 1 (vieno) euro akcijos perleidimo kaina būtų perskaičiuota, sumažinant ją suma, išmokėta vienai akcijai. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

14. Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas

1. Patvirtinti AB „Invalda INVL“ atlygio politikos naują redakciją, kuri įsigaliotų nuo jos patvirtinimo dienos.

2. Pavesti bendrovės vadovui paskelbti atlygio politiką bendrovės interneto puslapyje ir užtikrinti tinkamą atlygio politikos įgyvendinimą.

 

Pridedama:

invaldainvl-2023-12-31-lt.zip

Auditoriaus išvada

Audito komiteto ataskaita

Pelno (nuostolių) paskirstymas

Įstatai

Atlygio politikos redakcija

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]