INVL Logo

AB „Invalda INVL“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. lapkričio 22 d. 9:00 val. patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius, šaukiamas akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama Bendrove) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:30 val.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ bendras akcijų skaičius yra 12.234.305. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė yra įsigijusi savų akcijų, bendras balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą yra 12.004.764. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000102279.

Susirinkimo apskaitos diena: 2023 m. lapkričio 15 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

  1. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų, dėl kurių 2023 metais daliai darbuotojų siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

Bendrovės valdybos parengti susirinkimo sprendimų projektai:

  1. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų, dėl kurių 2023 metais daliai darbuotojų siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ dukterinių įmonių UAB „INVL Asset Management“, „INVL Life“, UADB, UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ darbuotojams, persikeliantiems į AB Šiaulių banką ar jo dukterines įmones, įgyvendinant 2022 m. lapkričio 22 d. sudarytą „Invaldos INVL“ netiesiogiai valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų sujungimo su AB Šiaulių banko grupe sandorį, siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2027 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti paprastąsias vardines 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą, kurių kiekis neviršys akcijų kiekio, apskaičiuoto 300.000 (trijų šimtų tūkstančių) EUR sumą padalinant iš skirtumo tarp 2023 m. gruodžio 31 d. „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės akcijai arba bendrovės akcijų rinkos kainos minėtai datai (imant didesnįjį iš šių dviejų dydžių), sumažintos eiliniame 2024 metų visuotiniame akcininkų susirinkime paskirtų dividendų akcijai suma (jei toks sprendimas būtų priimtas), ir 1 (vieno) euro įvykdymo kainos. Jei tarp 2024 metų visuotinio akcininkų susirinkimo ir akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo būtų priimtas sprendimas sąlygojantis išmokas akcininkams, 1 (vieno) euro akcijos perleidimo kaina būtų perskaičiuota, sumažinant ją suma, išmokėta vienai akcijai. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje. Šie opcionai būtų suteikiami kaip kintama atlygio dalis už 2023 metus.

 

Papildoma informacija apie akcininkų susirinkimą:

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės interneto svetainėje www.invaldainvl.com meniu punkto skiltyje Investuotojams.

Akcininkai turi teisę:

(i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, arba elektroniniu paštu adresu [email protected]. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo;

(ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, arba elektroniniu paštu adresu [email protected]) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų);

(iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo, raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, ar išsiunčiant klausimus bendrovei elektroniniu paštu adresu [email protected]. Į klausimus gautus elektroniniu paštu bendrovė pasilieka teisę atsakyti tiems akcininkams, kurių tapatybę bus galima nustatyti ir kurių užduoti klausimai yra nesusiję su bendrovės konfidencialia informacija ar komercine paslaptimi.

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį ir pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma skelbiama kartu su susirinkimo sprendimo projektais ir yra pateikiama bendrovės interneto svetainėje www.invaldainvl.com  meniu punkto skiltyje Investuotojams.

Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu ar paprastuoju paštu.

Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip iki susirinkimo pradžios, juos siunčiant registruotu paštu adresu Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius, arba pristatant bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu. Akcininkai taip pat balsuoti gali pasirašydami balsavimo biuletenį elektroniniu parašu ir atsiųsdami Bendrovei el.paštu. Tinkamai užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo raštu biuletenį galima siųsti bendrovei el. paštu [email protected] iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios.

Pridedama:
Bendrasis balsavimo biuletenis

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]