INVL Logo

AB „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2017 m. balandžio  28 d. įvykusio visuotinio AB „Invalda INVL“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:
 
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
 
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
 
3. Konsoliduoto ir Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir Bendrovės 2016metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).
 
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip (tūkst. eurų):

1)  ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 28.642
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 4.770
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nominalios vertės konvertavimas į eurus; 0
4) pervedimai iš rezervų; 0
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); 0
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 33.412
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;  
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;  
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; 0
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; 0
11) pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms) ir kitiems tikslams; 0
12) nepaskirstytasis    pelnas   (nuostoliai)   ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 33.412

 
 
5. Valdybos narių rinkimas naujai kadencijai.
Perrinkti į akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai šiuos narius: Alvydą Banį, Indrę Mišeikytę ir Darių Šulnį.
 
6. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).
 
7. Audito komiteto narių rinkimas naujai kadencijai.
Į akcinės bendrovės „Invalda INVL“ audito komitetą  4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti du nepriklausomus narius:  Dangutę Pranckėnienę ir Tomą Bubiną.
 
8. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.
Už darbą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.
 
9. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2017 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
2017 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2020 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 130 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.
 
10. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 10 013 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:
1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2016 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.
 
Priedai:
Invalda INVL metine audituota informacija_2016
Audito komiteto ataskaita
Audito komiteto nuostatai