INVL Logo

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2018 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio AB „Invalda INVL“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:
 
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės„Invalda INVL“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
 
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės„Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
 
3. Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
 
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip (tūkst. eurų):

1)  ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 33.412
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 11.307
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nominalios vertės konvertavimas į eurus;
4) pervedimai iš rezervų; 460
– iš rezervo savoms akcijoms įsigyti
– iš  privalomojo rezervo
– iš akcijų priedų
– iš mokėjimų akcijomis rezervo 460
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 45.179
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti; 900
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;
11) pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms) valdybos  ir  stebėtojų  tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;
12) nepaskirstytasis    pelnas   (nuostoliai)   ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 44,719

 
5. Dėl AB „Invalda INVL“ valdybos narių atšaukimo ir naujų valdybos narių išrinkimo.
Atšaukti AB „Invalda INVL“ valdybą in corpore. AB „Invalda INVL“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Alvydą Banį, Indrę Mišeikytę ir Darių Šulnį. Naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą pradeda nuo šio sprendimo priėmimo.
 
6. AB „Invalda INVL“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).
Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų naują redakciją.
 
7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 907 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:
1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2017 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.
 
8. Dėl Akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimo.
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Akcijų suteikimo taisykles (pridedama).
Pavesti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai užtikrinti tinkamą akcijų suteikimo taisyklių įgyvendinimą.
 
9. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2018 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
 
2018 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2021 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 60 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.
 
 
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]

Pridedama:
1. „Invaldos INVL" 2017 m. metinė informacija ir atsakingų asmenų patvirtinimas.
2. „Invaldos INVL" įstatų projektas.
3. Akcijų suteikimo taisyklės.
4. Audito komiteto ataskaita.