INVL Logo

Akcinės bendrovės „INVALDA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2013 m. balandžio 09 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai:
1. Dėl akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo.
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu, atskirti akcinės bendrovės „INVALDA“, kuri po atskyrimo tęs veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“ dalį, tai daliai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukuriant naują vienetą – akcinę bendrovę „Invalda privatus kapitalas“. Atskyrimo metu atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka ir terminais: (i) akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkai neatlygintinai gauna paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcijų mainais už panaikinamas paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijas; (ii) atitinkamai sumažinamas akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinis kapitalas.

2. Dėl akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygų pavirtinimo.
2. Patvirtinti atskyrimo sąlygas (pridedama).

3. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų tvirtinimo.
3. Patvirtinti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, įstatus. Įgalioti akcinės bendrovės „INVALDA“ prezidentą Dalių Kaziūną pasirašyti įstatus ir juos įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų tvirtinimo.
4. Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatus. Įgalioti akcinės bendrovės „INVALDA“ prezidentą Dalių Kaziūną pasirašyti įstatus ir juos įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.

Pridedama:
Akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygos.
1 priedas – Akcinės bendrovės „INVALDA“ 2012 m. lapkričio 20 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas.
2 priedas – Akcinės bendrovės „INVALDA“ finansinių ataskaitų rinkinys 2012 m. rugsėjo 30 d.
3 priedas – Atskyrime dalyvaujančios bendrovės įstatų nauja redakcija.
4 priedas – Atskiriamos bendrovės įstatai.
5 priedas –  Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita.
6 priedas – Akcinės bendrovės „INVALDA“ valdybos ataskaita apie numatomą atskyrimą.
7 priedas – Akcininkų grupės.
8 priedas – Atskyrime dalyvaujančiai bendrovei liekantis turtas.
9 priedas – Atskiriamai bendrovei perduodamas turtas.
10 priedas – Sąrašas sutarčių, pagal kurias įgytos teisės ir pareigos perduodamos Atskiriamai bendrovei.
11 priedas – Atskyrimo balansai.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas [email protected]