INVL Logo

Pranešimas apie parengtas akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 2 dalimi ir 65 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie parengtas akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygas. Atskyrimo sąlygas bendrovės valdyba parengė vadovaudamasi bendrovės 2012 m. lapkričio 20 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Atskyrime dalyvaujanti bendrovė: pavadinimas – akcinė bendrovė „INVALDA“, kurios teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, juridinio asmens kodas 121304349, PVM mokėtojo kodas LT213043414, įstatinis kapitalas 51 802 146 litai (15 002 938,48 eurai), apmokėtas įstatinis kapitalas 51 802 146 litai (15 002 938,48 eurai), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų skyrius.

Atskiriama bendrovė: pavadinimas – akcinė bendrovė „Invalda privatus kapitalas“, kurios teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę, PVM mokėtojo kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę; įstatinis kapitalas bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie atskiriamą bendrovę – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bendrovė bus įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų skyrius.

Atskyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė, o sutinkamai su  Akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 2 dalimi, atskyrimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.

Po atskyrimo pasibaigiančių juridinių asmenų nėra. Po atskyrimo toliau tęsiantis veiklą juridinis asmuo – akcinė bendrovė „INVALDA“, tęsianti veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“ Po atskyrimo savo veiklą pradėsiantis naujas juridinis asmuo – akcinė bendrovė „Invalda privatus kapitalas“.

Atskyrimas bus vykdomas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl atskyrimo, atskyrimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų.

Momentas, nuo kurio dalis akcinės bendrovės „INVALDA“ turto, teisių ir pareigų pereina po atskyrimo sukuriamai bendrovei – akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre diena, pasirašant šią dieną turto, teisių ir pareigų perdavimo – priėmimo aktus (toliau – Perdavimo – priėmimo aktai).

Momentas, nuo kurio dalis akcinės bendrovės „INVALDA“ teisių ir pareigų pagal sandorius pereina po atskyrimo sukuriamai bendrovei ir tokie sandoriai įtraukiami į atskiriamos bendrovės buhalterinę apskaitą – atskiriamos bendrovės AB „Invalda privatus kapitalas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre ir Perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo diena.

Su atskyrimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje numatytais dokumentais galima susipažinti akcinės bendrovės „INVALDA“ buveinėje, adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 16 valandos bei interneto tinklalapyje www.invalda.lt. Atskyrimo sąlygos ir su jomis susiję dokumentai taip pat bus skelbiami AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos internetinėje svetainėje. Apie parengtas atskyrimo sąlygas pranešama dienraštyje „Lietuvos rytas“.

Akcinės bendrovės „Invalda“ Atskyrimo sąlygų paskelbimo data 2013 m. vasario 13 d.

 

Pridedama:
Akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygos.
1 priedas – Akcinės bendrovės „INVALDA“ 2012 m. lapkričio 20 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas.
2 priedas – Akcinės bendrovės „INVALDA“ finansinių ataskaitų rinkinys 2012 m. rugsėjo 30 d.
3 priedas – Atskyrime dalyvaujančios bendrovės įstatų nauja redakcija.
4 priedas – Atskiriamos bendrovės įstatai.
5 priedas –  Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita.
6 priedas – Akcinės bendrovės „INVALDA“ valdybos ataskaita apie numatomą atskyrimą.
7 priedas – Akcininkų grupės.
8 priedas – Atskyrime dalyvaujančiai bendrovei liekantis turtas.
9 priedas – Atskiriamai bendrovei perduodamas turtas.
10 priedas – Sąrašas sutarčių, pagal kurias įgytos teisės ir pareigos perduodamos Atskiriamai bendrovei.
11 priedas – Atskyrimo balansai.
„Invaldos“ atskyrimo sąlygų pristatymas.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas [email protected]