INVL Logo

Valdybos parengti sprendimų projektai 2021-04-30 „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkimui

Pateikiami AB „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) valdybos parengti sprendimų projektai 2021 m. balandžio 30 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
 
 
Susirinkimo sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2020 m. metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2020m. metiniu pranešimu. Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.
 
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą. Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.
 
3. Konsoliduoto ir bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).
 
4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip (tūkst. eurų):

1)  ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 57 121
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 5 329
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – naujų standartų taikymo įtaka
4) pervedimai iš rezervų;
– iš rezervo savoms akcijoms įsigyti
– iš  privalomojo rezervo
– iš akcijų priedų
– iš mokėjimų akcijomis rezervo
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 62 450
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti;
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;
11) pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms) valdybos  ir  stebėtojų  tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;
12) nepaskirstytasis    pelnas   (nuostoliai)   ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 62 450

 
5.Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 888 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:
1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2020 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.
 
6. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio ataskaitos patvirtinimo.
Patvirtinti AB „Invalda INVL“ 2020 m. atlygio ataskaitą (pateikiama kaip konsoliduotojo metinio pranešimo 5 priedas).
 
7. Darbo užmokesčio pakeitimo patvirtinimas vadovaujantis Atlygio politikos nuostatomis.
Vadovaujantis 2020 m. balandžio 30 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos Atlygio politikos nuostatomis, bendrovės valdybos narių esamų atlygio dydžių pakeitimai, turi būti patvirtinti visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime. Jei esamų valdybos narių atlygis pakeičiamas be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, tai tokie atlygio pokyčiai teikiami tvirtinti artimiausiam bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Vadovaujantis bendrovės Atlygio politikos nuostatomis, patvirtinti bendrovės valdybos nario, einančio prezidento pareigas, 6125 EUR mėnesio darbų užmokestį nuo 2020 m. liepos 1 d.
 
8. Audito komiteto narių rinkimas naujai kadencijai.
Pasibaigus AB „Invalda INVL“ audito komiteto narių kadencijai, į akcinės bendrovės „Invalda INVL“ audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai perrinkti Dangutę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).
 
9. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2021 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
2021 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2024 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 120 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Jei iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo būtų priimtas sprendimas sąlygojantis išmokas akcininkams, 1 (vieno) euro akcijos perleidimo kaina būtų perskaičiuota, sumažinant ją suma, išmokėta vienai akcijai. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.
 
10. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo didinimo.
Padidinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 3.456.480,71 eurų iki 3.473.786,17 eurų.
 
11. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 59.674 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.
Atsižvelgiant į tai, kad: (i) 2018 m. balandžio 30 d. visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą, jog 2018 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2021 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 60 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje, (ii) 2020 m. balandžio 30 d. visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas priėmėm sprendimą dėl dividendų išmokėjimo skiriant 0,80 euro vienai akcijai, ((iii) Akcijų suteikimo taisyklėse, patvirtintose 2018 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kurios turi būti taikomos 2018 m. sudarytoms opcionų sutartims,  numatyta, jog jeigu iki akcijų įsigijimo sutarties sudarymo bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus dėl dividendų išmokėjimo, visuotiniame akcininkų susirinkime, įvyksiančiame iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo, turi būti svarstomas klausimas dėl darbuotojams leidžiamų įsigyti akcijų skaičius ir (ar) akcijų kainos pakeitimo tokiu būdu, kad būtų išlaikyta susitarimo sudaryti akcijų įsigijimo sutartį ekonominė logika ir šalių interesų pusiausvyra, nustatyti, kad realizuojant 2018 metų akcijų opcionus, akcijos pirkimo-pardavimo kaina yra 0,20 euro, o minimali vienos akcijos emisijos kaina – 0,29 euro (minimali bendra akcijų emisijos vertė – 59.674 eurai).
Naujai išleidžiamos akcijos suteikiamos iš dalies atlygintinai. Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina apmokama piniginiais įnašais tokia tvarka: (i) dalį emisijos kainos – 0,20 euro už akciją, apmoka akcijas pasirašęs asmuo, (ii) likusią dalį emisijos kainos apmoka bendrovė savo lėšomis iš bendrovės sudaryto rezervo akcijoms suteikti.  Išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartys sudaromos iki 2021 m. birželio 14dienos, apmokėjimo terminas – iki 2021 m. birželio 16 dienos.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
 
12. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio nuostatomis, atšaukti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas 59.674 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.
Pirmumo teisė atšaukiama įgyvendinant 2018 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl 59.674 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo.
Atitinkamai, pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamas 59.674 paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, suteikiama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojams, kurie yra sudarę minėtas opcionų sutartis ir kuriems teisė įsigyti naujai išleidžiamų akcijų nėra atšaukta Akcijų suteikimo taisyklėse, patvirtintose 2018 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nustatytais pagrindais (asmenų, kuriems suteikiama teisė įsigyti naujai išleidžiamas 59.674 paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, sąrašas saugomas akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, sąrašas nebus viešinamas).
 
13. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“  įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.
Atsižvelgiant į sprendimus, priimtus 10, 11, 12 darbotvarkės klausimais, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti naują akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).
Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti naują bendrovės įstatų redakciją.
 
 
Pridedama:
2020 m. konsoliduota finansinė ataskaita ir metinis pranešimas su auditoriaus išvada
Balsavimo biuletenis
Kandidatų į Audito komitetą pristatymai
Įstatų projektas
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]