INVL Logo

Valdybos parengti sprendimų projektai 2023-04-30 „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkimui

Pateikiami AB „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) valdybos parengti sprendimų projektai 2023 m. balandžio 30 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

 

Susirinkimo sprendimų projektai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotuoju 2022 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotuoju 2022 m. metiniu pranešimu (pridedama). Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (pridedama). Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

3. Konsoliduotųjų ir bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotųjų ir bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).

4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.

Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstymą pagal valdybos siūlomą pelno paskirstymo projektą (pridedama)

5. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio ataskaitos patvirtinimo.

Patvirtinti AB „Invalda INVL“ 2022 m. atlygio ataskaitą (pateikiama kaip konsoliduotojo metinio pranešimo 4 priedas).

6. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.

Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 888 tūkst.  eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:

1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2022 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

7. Sprendimas dėl 2020 m. „Invaldos INVL“ grupės darbuotojams suteiktų akcijų opcionų realizavimo.

Įgyvendinant 2020 m. balandžio 30 d. bei 2020 m. liepos 1 d. bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus, kurių pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo 2023 m., nustatyti, kad darbuotojų teisė įsigyti minėtas akcijas realizuojama darbuotojams pateikiant pasirašyti ne daugiau kaip 314 819 vnt. bendrovės naujai išleistų akcijų.

8. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo didinimo.

Padidinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 3.493.935,08 eurų iki  3.585.232,59 eurų.

9. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 314 819 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Nustatyti, kad realizuojant 2020 m. suteiktus opcionus, minimali bendra vienos akcijos emisijos kaina yra 0,35 euro (minimali bendra šių akcijų emisijos vertė – 110.186,65 eurai).

Pavesti bendrovės valdybai priimti visus sprendimus, reikalingus 2020 m. suteiktų opcionų realizavimui, įskaitant, bet neapsiribojant, nustatyti tikslią akcijų emisijos kainą. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 45 straipsnio nuostatomis, vienos akcijų emisijos metu akcijos gali būti leidžiamos skirtingomis akcijų emisijos kainomis.

Šių naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą piniginiais įnašais apmoka akcijas pasirašę asmenys.

Išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartys sudaromos iki 2023 m. liepos 20 dienos.

10. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio nuostatomis, atšaukti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų 314 819 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

Pirmumo teisė atšaukiama įgyvendinant 2020 m. balandžio 30 d. ir 2020 m. liepos 1 d. visuotinių bendrovės akcininkų susirinkimų sprendimus, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo. Atitinkamai, pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamų 314 819 vnt. paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, suteikiama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojams, kurie yra sudarę minėtas opcionų sutartis ir kuriems teisė įsigyti naujai išleidžiamų akcijų nėra atšaukta Akcijų suteikimo taisyklėse  nustatytais pagrindais (asmenų, kuriems suteikiama teisė įsigyti naujai išleidžiamų 314 819 vnt. paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, sąrašas saugomas akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, sąrašas nebus viešinamas).

11. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.

Patvirtinti naują akinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).

Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti naują bendrovės įstatų redakciją.

12. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2023 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

12.1. 2023 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2026 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 150 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Jei iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo būtų priimtas sprendimas sąlygojantis išmokas akcininkams, 1 (vieno) euro akcijos perleidimo kaina būtų perskaičiuota, sumažinant ją suma, išmokėta vienai akcijai. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

Šie opcionai būtų suteikiami kaip kintama atlygio dalis už metus.

12.2. 2023 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2026 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 350.000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Šis akcijų kiekis bus perskaičiuotas, jį sumažinant tokia dalimi, kad suteikiamų opcionų vertė būtų lygi žemiau nurodytam dydžiui. Šių opcionų gavėjams būtų skiriama apie 7 proc. nuo grynųjų aktyvų vertės augimo tarp 2022-12-31 (11,07 euro akcijai) ir 2025-12-31, viršijančio 12 proc. minimalios grąžos barjerą (t.y. teisė įsigyti akcijų būtų skiriamos, jeigu 2025-12-31 grynųjų aktyvų vertė viršytų 15,0552 euro akcijai).  Jei iki akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo būtų paskiriamos išmokos akcijai, minimalios grąžos barjeras (15,0552) būtų sumažinamas išmokos suma padidinta 12% palūkanomis skaičiuojant nuo valdybos nustatytos datos iki 2025-12-31.

Šie opcionai būtų suteikiami kaip kintama ilgalaikės skatinimo programos dalis. Bendrovės valdybai yra pavedama nustatyti detalias sąlygas šios programos įgyvendinimui.

13. Audito komiteto nuostatų atnaujinimas

Patvirtinti atnaujintus akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Audito komiteto nuostatus (projektas pridedamas).

14. Audito komiteto narių atšaukimas ir audito komiteto narių rinkimas naujai kadencijai.

Iš AB „Invalda INVL“ audito komiteto in corpore atšaukti Dangutę Pranckėnienę ir Tomą Bubiną.

Naujai 4 (ketverių) metų kadencijai į AB „Invalda INVL“ audito komitetą išrinkti 3 narius, du iš kurių yra nepriklausomi: Dangutę Pranckėnienę (nepriklausoma nare), Andrių Lenicką (nepriklausomu nariu) ir Tomą Bubiną. Kandidatų į audito komiteto narius pristatymas pridedamas.

15. Dėl atlygio audito komiteto nariams nustatymo.

Už darbą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 200 eurų per valandą atlygį, kuris mokamas už faktiškai praleistas valandas vykdant audito komiteto nario veiklą.

 

 

Pridedama:

„Invalda INVL” 2022 m. metinė ataskaita (.zip)

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

Įstatų projektas

Audito komiteto nuostatų projektas

Kandidatų į audito komiteto narius pristatymas

Balsavimo biuletenis

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]