Veiklos rodiklių formulės

Remiantis gairėmis „Alternatyvūs veiklos rodikliai“, kurias 2015 m. parengė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, ir kurios įsigaliojo  2016 m. liepos 3 d., pateikiame bendrovės naudojamų rodiklių apibrėžimus:
 
 • Dividendų pajamingumas – už praėjusius ataskaitinius metus paskirtų dividendų suma akcijai, padalinta iš akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
 • Buhalterinė akcijos vertė – Grupės nuosavo kapitalo dydis padalintas iš Bendrovės akcijų skaičiaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neįskaitant savų akcijų.
 • Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) – akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir buhalterinės akcijos vertės santykis.
 • Nuosavybės grąža (ROE) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio nuosavo kapitalo santykis, išreikštas procentais. Vidutinis nuosavas kapitalas – nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.
 • Turto grąža (ROA) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio turto santykis, išreikštas procentais. Vidutinis turtas – turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.
 • Skolos koeficientas – tai yra visų įsipareigojimų ir viso turto santykis.
 • Skolos - nuosavybės koeficientas – visų įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis.
 • Sverto rodiklis yra skaičiuojamas grynąją skolą dalinant iš grynosios skolos ir nuosavybės sumos. Grynoji skola apskaičiuojama kaip gautų paskolų bei pinigų ir pinigų ekvivalentų skirtumas.
 • Bendrasis likvidumo koeficientas – trumpalaikio turto, įskaitant turtą, klasifikuojamą kaip laikomą galimam pardavimui, ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.
 • Skubaus likvidumo koeficientas – tai trumpalaikio turto (atėmus atsargas, išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpio sąnaudas bei trumpalaikes suteiktas paskolas) ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.
 • Pelno iki apmokestinimo pelningumas – pelno iki apmokestinimo ir pardavimo pajamų santykis, išreikštas procentais.
 • Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) – akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padalinta iš grynojo pelno, tenkančio vienai akcijai (EPS).