Emisijos duomenys

Akcijų kiekis (vnt.) 11 865 993
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis (vnt.) 11 560 137
Nominali vertė 0,29 euro
Įstatinis kapitalas (EUR) 3 441 137,97
ISIN kodas LT0000102279
LEI kodas 52990001IQUJ710GHH43
Trumpinys IVL1L
Birža Nasdaq Vilnius
Sąrašas Papildomasis prekybos sąrašas
(nuo 2008-01-01 iki 2015-07-30 - Oficialusis prekybos sąrašas)
Listingavimo pradžios data 1995 m. gruodžio 19 d.