Emisijos duomenys

Akcijų kiekis (vnt.) 11.978.573
Nominali vertė 0,29 euro
Įstatinis kapitalas (EUR) 3.473.786,17
Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius (vnt.) 11.978.573
Balsų skaičius (vnt.), skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą*  11.749.032
ISIN kodas LT0000102279
LEI kodas 52990001IQUJ710GHH43
Trumpinys IVL1L
Birža Nasdaq Vilnius
Sąrašas Papildomasis prekybos sąrašas
(nuo 2008-01-01 iki 2015-07-30 - Oficialusis prekybos sąrašas)
Listingavimo pradžios data 1995 m. gruodžio 19 d.

* vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 4 p., nustatant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, laikoma, kad bendrovės įsigytos savos akcijos nesuteikia balsų.