Investicijų rizikos

AB „Invalda INVL“ įmonių grupės veikla yra įtakojama bendros šalių, kuriose vystomi verslai bei investuojama, ekonominės situacijos. AB „Invalda INVL“ ir jos valdomos turto valdymo verslo bei kitos įmonės taip pat yra priklausomos nuo pagrindinių vadovų – juos praradus, bendrovės veikla galėtų būti paveikta neigiamai ir mes galėtume prarasti verslo galimybes.

AB „Invalda INVL“ grupės pagrindinė veikla – turto valdymas. Reikšmingą dalį valdomo turto sudaro antros pakopos pensijų fondų turtas Lietuvoje ir Latvijoje, todėl besikeičiantys su pensijų sistema susiję įstatymai gali neigiamai paveikti šios verslo linijos rezultatus. Esame pasirinkę reguliuojamą turto valdymo verslo modelį, todėl reguliacinės naštos didėjimas gali padidinti mūsų sąnaudas bei neigiamai paveikti pelningumą. Turto valdymo verslas taip pat turi atitikti kapitalo pakankamumo rodiklius, todėl jam patiriant nuostolių, gali reikėti papildomų įnašų į turto valdymo bendrovių kapitalą.

AB „Invalda INVL“ investicijų pelningumas gali būti ženkliai mažesnis nei vidutinis pelningumas, istoriškai pasiektas privataus kapitalo industrijos, nes praeities rezultatai neatspindi ateities pelningumo.

Ekonominės recesijos ir nuosmukiai gali paveikti bendroves ir turtą, į kuriuos esame investavę tiek tiesiogiai, tiek per kolektyvinio investavimo subjektus, bei sumažinti jų vertę, kartu neigiamai paveikti ir mūsų veiklos rezultatus.

AB „Invalda INVL“ gali nepavykti realizuoti pelno iš investicijų į įmonių akcijas ar kolektyvinio investavimo subjektus. Bendrovės bei kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investuojame, gali nesukurti vertės ar net ją sunaikinti, nuvertindami mūsų investicijas.

Mūsų galimybės panaudoti atidėtojo pelno mokesčio turtą gali būti apribotos. Pasikeitimai įstatymuose ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose mūsų veiklą, gali turėti reikšmingos įtakos mūsų verslui. Mokestinės politikos, bei sektorių, kurie priklausomi nuo valstybės finansavimo, reguliavimo politikos pakeitimas gali turėti neigiamų pasekmių mūsų verslui.

Bendrovės ir grupės veiklos rezultatai gali itin svyruoti ir neparodyti ateities rezultatų.

Mūsų akcijos kaina gali reikšmingai svyruoti. Akcijų, kurias įsigijote kaip investuotojas, kaina gali būti didesnė arba mažesnė, priklausomai nuo daugelio faktorių, iš kurių kai kurie nepriklauso nuo mūsų įtakos.

Rinka gali vertinti AB „Invalda INVL“ akcijas mažiau nei turto tikroji vertė.

Mes nesame patvirtinę dividendų mokėjimo politikos ir nustatę minimalių dividendų, todėl lėšų išmokėjimas akcininkams nėra garantuotas.

Palūkanų normų pasikeitimai gali paveikti mūsų kapitalo kaštus, pelningumą ir mūsų galimybes pritraukti papildomo finansavimo.

Kredito rizika – egzistuoja rizika, kad tiesioginių portfelio įmonių, arba verslų, į kuriuos esame investavę per kolektyvinio investavimo subjektus,  produkcijos ir paslaugų pirkėjai neįvykdys savo įsipareigojimų – tai neigiamai paveiktų pelną. Dėl didelės dalies įsipareigojimų nevykdymo laiku, gali sutrikti emitento įprastinė veikla, gali tekti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie ne visuomet gali būti prieinami. Emitentas taip pat patiria riziką laikydamas lėšas bankų sąskaitose ar investuodamas į trumpalaikius finansinius instrumentus.
 
Investicijų rizika

Mūsų investicijos gali būti nelikvidžios – yra rizika, kad planuojami sandoriai neįvyks tuomet, kai to pageidauja emitento vadovybė.. Mes galime realizuoti savo investicijas, kai bendrovės, į kurias investavome, yra parduodamos, pritraukia papildomo kapitalo ar yra listinguojamos biržoje, taip pat kai kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investavome, vykdo išmokas investuotojams.

Mūsų investicijos į įmonių akcijas bei kolektyvinio investavimo subjektus yra rizikingos, ir pačiu blogiausiu atveju įmanoma prarasti visą investuotą sumą.

Kai mes neturime bendrovių, į kurias investuojame kontrolės, įmonių vadovybė bei kiti akcininkai gali priimti sprendimus, sumažinančius mūsų investicijos vertę.