INVL Logo

KITOS INVESTICIJOS

Investicijų grupė Įtraukiamos investicijos Turimų investicijų konsoliduota vertė 2022-09-30, mln. EUR Konsoliduotas pelnas (nuostolis) iš investicijos per 2022 m. 9 mėn., neįtraukiant pelno mokesčio įtakos, mln. EUR
Investicijų valdymo ir gyvybės draudimo verslas (operacinė dalis)* Įtraukiama vertė ir rezultatas iš klientų patikėtų lėšų valdymo, eliminavus turto valdymo ir draudimo verslo nuosavas investicijas 8,8 (1,86)
Investicijos į INVL valdomus kolektyvinio investavimo subjektus INVL Baltic Sea Growth Fund,
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II,
INVL Renewable Energy Fund I,
INVL Baltic Real Estate,
INVL Technology,
Kiti INVL produktai
30,2 (0,97)
Investicijos į bankinį sektorių AB Šiaulių bankas**,
Moldova-Agroindbank (maib)
34,6 (18,10)
Istorinės investicijos UAB „Litagra“,
AB „Vernitas“,
„Inservis“ įmonių grupė (parduota 2022 m. gegužę),
UAB „Kelio ženklai“ (paskola)
22,3 3,57

*Verslo jungimo apskaita nėra baigta, todėl jokia jos įtaka Grupės 2022 m. 9 mėn. skaičiams neatspindėta, o įtrauktas gyvybės draudimo verslo rezultatas konsoliduojant jį. Galutinis sprendimas dėl gyvybės draudimo verslo konsolidavimo ar nekonsolidavimo bus priimtas išleidžiant 2022 m. metines ataskaitas gavus auditoriaus patvirtinimą dėl tokio sprendimo atitikimo apskaitos standartų reikalavimams.

**įtraukiama išankstinio sandorio (būsimo pirkimo iš EBRD) teigiama arba neigiama vertė