INVL Logo

AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

AB „INVALDA“
Įmonės kodas – 1213 04349
Buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 1
2012 04 30
Vilnius

1.Akcinės bendrovės „Invalda“ išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai ir susirinkimo dienai suteikia iš viso 57 557 940 (penkiasdešimt septynis milijonus penki šimtus penkiasdešimt septynis tūkstančius devyni šimtai keturiasdešimt) balsus.
2.Bendrovei pateikti 9 (devyni) galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (3 621 892 balsų), kurie pridedami prie šio protokolo.
3.Susirinkimui yra pateikti 6 (šeši) įgaliojimai. Visi įgaliojimai atitinka jų formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantys. Įgaliojimai pridedami prie šio protokolo.
4.Bendrovei pateiktos 5 (penkios) balsavimo sutartys dėl bendrovės akcijų suteikiamų balsų.
5.Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 38.820.700 akcijų, 34.366.985 balsai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

BALSAVIMO REZULTATAI

1. Auditoriaus išvada.
Šiuo darbotvarkės klausimu nebalsuojama (sprendimas nepriimamas).

2. Konsoliduotas 2011 m. metinis pranešimas.
Šiuo darbotvarkės klausimu nebalsuojama (sprendimas nepriimamas)

3. SVARSTYTA:
2011 m. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

BALSAVO: viso balsavo 34.366.985 balsų, t.y. 59,7 proc. įstatinio kapitalo.
„Už“ balsavo 34.366.985 balsų (iš jų 3.621.892 balsų balsavo iš anksto raštu);
„prieš“ 0 balsų.

NUSPRĘSTA:
Patvirtinti 2011 m. bendrovės ir konsoliduotas finansines ataskaitas.

4. SVARSTYTA:
Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

BALSAVO: viso balsavo 34.366.985 balsų, t.y. 59,7 proc. įstatinio kapitalo.
„Už“ balsavo 34.293.754 balsų (iš jų 3.621.892 balsų balsavo iš anksto raštu);
„prieš“ 73.231 balsų.

NUSPRĘSTA:
Patvirtinti bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 0 litų (0 eurų);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 274 870 348 litų (79 607 955 eurų);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių
finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 litų (0 eurų);
4) pervedimai iš rezervų: 0 litų (0 eurų);
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
(jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 litų (0 eurų);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 274 870 348 litų (79 607 955 eurų);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 5 755 794 litų (1 666 993 eurų);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 269 114 554 litų (77 940 962 eurų);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 litų (0 eurų);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 litų (0 eurų);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms
(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 litų (0 eurų);
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0 litų (0 eurų).

5. SVARSTYTA:
Dėl savų akcijų įsigijimo.
Akcininkams pasiūlyta patvirtinti sprendimo projektą dėl savų akcijų įsigijimo.

BALSAVO: viso balsavo 34.366.985 balsų, t.y. 59,7 proc. įstatinio kapitalo.
„Už“ balsavo 34.366.985 balsų (iš jų 3.621.892 balsų balsavo iš anksto raštu);
„prieš“ 0 balsų.

NUSPRĘSTA:
5.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.
1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų, kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii) sumažinti skirtumą tarp esamos akcijų kainos rinkoje ir bendrovės valdomo turto vertės.
2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 eurai (17,26 lito), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
5.2. Pavesti bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

6. SVARSTYTA:
Valdybos nario rinkimai.

BALSAVO: viso balsavo 34.366.985 balsų, t.y. 59,7 proc. įstatinio kapitalo.
„Už“ balsavo 34.366.985 balsų (iš jų 3.621.892 balsų balsavo iš anksto raštu);
„prieš“ 0 balsų.

NUSPRĘSTA:
Akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos nariu iki esamos valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Indrę Mišeikytę.